Gyűjtőszámlahitel

 

Tájékoztatjuk, hogy a 2014. évi LXXVII. számú törvény 21.§ értelmében Bankunk 2014. december 5-től Gyűjtőszámlahitel kérelmet nem fogad be!

 


A Gyűjtőszámlahitel megszűnésének hatása a forintosított kölcsönszerződésekre

A Gyűjtőszámlahitel-szerződéssel rendelkező ügyfeleink legfeljebb 60 hónapig fix árfolyamon törleszthették jelzálogkölcsönüket. Ez a fix árfolyam CHF esetében 180 HUF/CHF, EUR esetében 250 HUF/EUR volt. A rögzített árfolyam alkalmazási időszakának (gyűjtési időszak) lejáratát követően a törlesztőrészlet akár 15 %-kal is növekedhet/ett. Amennyiben ennél nagyobb törlesztőrészlet-emelés lenne indokolt, a Bank jogosult a futamidőt legfeljebb az adós 75. életévének betöltéséig, a Kölcsönszerződés lejárati időpontjához képest maximum 30 évvel meghosszabbítani. Ha ez nem lehetséges, az adós számára legkedvezőbb mértékű törlesztőrészlet kerül megállapításra. Azon ügyfeleinknek, akik már a kezdetektől éltek az árfolyamgát lehetőségével 2017 során esedékessé válik a gyűjtési időszak lejárata.

A forintosításig a tényleges törlesztőrészlet és a rögzített árfolyamon kiszámolt és megfizetett törlesztőrészlet különbözetének tőke része a gyűjtőszámlából adódó tartozást nem esedékes kötelezettségként növelte, az elengedett kamatrészt a Bank és az állam fele-fele arányban állta. Az elszámolás során a gyűjtőszámlák nagy része megszűnt, mivel a fogyasztónak visszajáró összeg jogszabály szerint sorrendben a lejárt tartozásra, a gyűjtőszámlahitelből adódó tartozásra illetve - amennyiben volt további fennmaradó összeg -, a nem esedékes tőketartozásra került elszámolásra.

Annak érdekében, hogy a gyűjtőszámlahitellel érintett ügyfelek esetében a forintosítás után se emelkedjenek a jelzálogkölcsön terhei, a forintosítás és elszámolás részleteit szabályozó törvény úgy rendelkezett, hogy a forintosítás utáni törlesztőrészlet nem lehet magasabb, mint a forintosítás előtti utolsó hónap – 2015. január – törlesztőrészlete (Törlesztőrészlet maximalizálás).

Kivételt képeznek a fenti szabály alól azon jelzálogkölcsön szerződések, melyek esetében a törlesztőrészletek egyébként is növekednek/növekedtek referencia kamatláb változás miatt, vagy lakás-előtakarékossági szerződés lejárata és betörlesztése miatt.

Ugyanakkor azon jelzálogkölcsönök esetén, ahol az elszámolás hatására nem csökkent a törlesztőrészlet a rögzített törlesztőrészlettel azonos szintre, továbbra is különbözet keletkezett. Ezt a különbözetet a Bank kamatmentesen nyilvántartja és az eredeti Gyűjtőszámlahitel-szerződés gyűjtési időszakának megszűnését követően (árfolyamgátból való kilépéskor vagy a szerződéskötéstől számított maximum 60 hónap elteltével függetlenül attól, hogy a Gyűjtőszámla-hitel még él-e vagy sem) hozzáadja a fennálló, még nem esedékes tőketartozáshoz. A megnövekedett fennálló tőketartozás miatt a Bank a jelzálogkölcsönre vonatkozóan megállapítja a módosult törlesztőrészletet, amely legfeljebb 15 százalékkal lehet magasabb, mint a módosulást megelőzően esedékes utolsó törlesztőrészlet.

Ha a fennálló tartozás ennél nagyobb törlesztőrészlet növekedést indokolna, úgy ebben az esetben a futamidő meghosszabbítására kell számítania az adósnak. A futamidő maximálisan az adós (vagy a legfiatalabb adóstársa) 75 éves koráig hosszabbítható meg. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor a legkedvezőbb mértékű törlesztő-részletet kell megállapítani.

Példa a törlesztőrészlet 15 %-t meghaladó mértékű emelésére:

Az ügyfél a módosulást megelőzően 100.000 forintot fizetett havonta. A 15 %-os emeléssel a havi kötelezettsége maximum 15.000 forinttal, azaz 115.000 forintig emelkedhet.

Tegyük fel, hogy az adós 72 éves, és nem rendelkezik adóstárssal. A hitel kondíciói alapján a 15 %-os emelkedéssel még 4 évig lenne szükség a törlesztésre, azonban ekkor az adós már 76 éves lenne, így a futamidő ilyen hosszúságban nem növelhető. Ebben az esetben a pénzügyi intézmény a törlesztő részletet 15 %-t meghaladó mértékben is emelheti, amely magasabb lesz, mint 115.000 forint. Ezt a törlesztőrészletet az adósnak 75. életévének betöltéséig kell fizetnie.

A kölcsönszerződés, illetve a gyűjtőszámla hitel futamideje tehát a fenti szabályok miatt eltérő is lehet!

A Bank a fenti törlesztőrészlet módosulásáról, annak első esedékes időpontjáról és az esetleges futamidő-hosszabbításról írásban tájékoztatást küld.

Annak érdekében, hogy az elkövetkező évek folyamán terhei ne növekedjenek és amennyiben pénztárcája is megengedi, önnek lehetősége van a gyűjtési időszak lejáratát megelőzően is bármikor kérni a Törlesztőrészlet maximalizálás megszüntetését és magasabb törlesztőrészlet fizetését. Ebben az esetben a gyűjtőszámlából eredő tartozása már a kérelem benyújtásától számított 30. nap utáni első törlesztő‐részlettől csökken, így a gyűjtőszámla hitel után fizetett összes kamat is csökken!

Kérjük, hogy további információkért látogassa meg az MNB, fogyasztóvédelmi honlapján témához kapcsolódó oldalait!

 

 

Törlesztési nehézségek átmeneti enyhítésére szolgáló megoldás

A Gyűjtőszámlahitelt az a természetes személy (adós vagy adóstárs) igényelheti, aki a korábban felvett jelzáloghitele törlesztési terheit, a jelentős árfolyam-növekedés következtében átmenetileg nem tudja a Bank hivatalos törlesztési árfolyamán teljesíteni. Az ügyfél ezen átmeneti időszakban, rögzített árfolyamon törlesztheti az eredeti devizakölcsönét. A rögzített árfolyam euró kölcsön esetén: 250 Ft/euró, svájci frank kölcsön esetén 180 Ft/svájci frank.

A kedvező kamatozású Gyűjtőszámlahitel célja, hogy - legfeljebb 60 hónapos időszakra vonatkozóan - az ügyfél jelzálogkölcsönének törlesztését segítse. Az ügyfélnek a Gyűjtőszámlahitel gyűjtési időszaka alatt forintban, rögzített árfolyamon kell törlesztenie devizakölcsönét. A Bank a rögzített árfolyamon és a normál törlesztési árfolyamon számolt összeg különbözetét a gyűjtési időszak alatt a Gyűjtőszámlahitelből fedezi, illetve abba törleszti be (amennyiben a normál törlesztési árfolyam az alacsonyabb).

A Gyűjtőszámlahitel igénylésének általános feltételei a következőek:

A Gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés megkötését a hiteladós írásban kezdeményezheti annál a Banknál, amelynél a devizakölcsönéből eredő követeléssel rendelkezik, abban az esetben, ha legkésőbb a Gyűjtőszámlahitel első folyósításáig (mely, a Gyűjtőszámlahitelre vonatkozó közjegyzői okirat a Bank részére történő átadását követően a devizahitel 2. esedékességi napja) megfelel a következő feltételeknek:

  • a kölcsöntartozás nyilvántartási pénzneme euró vagy svájci frank, de a törlesztési kötelezettséget forintban teljesíti,
  • kölcsönének fedezete Magyarország területén lévő lakóingatlanon alapított zálogjog,
  • nem áll állami fizetéskönnyítő program hatálya alatt,
  • a devizakölcsön fedezetéül szolgáló lakóingatlanra vezetett végrehajtás nincs folyamatban.

A Gyűjtőszámlahitel háromhavonta tőkésedő, három hónapos kamatperiódusra meghatározott ügyleti kamatozása:

1. a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka záró időpontjáig („gyűjtési időszak”) a kamatperiódus kezdő időpontjával érintett hónap első napján érvényes 3 havi BUBOR mindenkor aktuális mértékével egyezik meg,

2. a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka záró időpontját követően („törlesztési időszak”) a futamidő végéig a Bank által a kapcsolódó devizakölcsön céljával azonos célra nyújtott forinthitelre meghatározott piaci kamat mértékével egyezik meg.

A Bank a hitelbírálat során, valamint, szerződésszerű teljesítés esetén az ügyleti kamaton kívül egyéb járulékot és/vagy díjat fizetési kötelezettség jogcímén nem számít fel.

A Gyűjtőszámlahitel fedezete:

A devizakölcsön fedezetéül szolgáló lakóingatlant terhelő jelzálogjog – a zálogszerződés módosítása nélkül, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett követelés és járulékai erejéig – kiterjed a Gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződésből származó követelés biztosítására is. Ha a hitelkövetelés kötelezettje és a zálogtárgy tulajdonosa különböző személy, ez utóbbi kifejezett írásbeli hozzájárulása is szükséges.

A Gyűjtőszámlahitel összege:

Amennyiben az adósnak a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka kezdő időpontjában a devizakölcsönből eredően késedelmes tartozása áll fenn, e tartozás forint ellenértékét a kezdő időpontban a Gyűjtőszámlahitel terhére végrehajtott folyósítással fizetheti meg.

A tartozás forint ellenértéke a kezdő időpontban érvényes, normál törlesztési árfolyam alkalmazásával állapítható meg.

Az adós a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka alatt a törlesztési kötelezettségét a rögzített árfolyam alkalmazásával megállapított törlesztő összeg erejéig saját erőből, az azt meghaladó törlesztési kötelezettségét a Gyűjtőszámlahitel terhére folyósított kölcsönből forintban fizeti.

A Gyűjtőszámlahitel terhére a legmagasabb árfolyamot meghaladó árfolyam miatt felmerülő törlesztési kötelezettség összegét, valamint a mentesített követelésrészt a Bank nem érvényesítheti az adóssal szemben.

Legmagasabb árfolyam: svájci frank esetén a 270 HUF/CHF, euró esetén a 340 HUF/EUR.

Mentesített követelésrész: a devizakölcsön aktuális törlesztőrészletének a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka alatt a rögzített árfolyam feletti – de legfeljebb a legmagasabb árfolyammal számolt – összegéből az aktuális törlesztőrészlet kamat- és kamatjellegű díj vagy költség arányával megegyező mértékben számított ügyleti kamat vagy bármilyen más – késedelmi kamatnak nem minősülő – kamatjellegű díj vagy költség jogcímén számítható követelésrész.

A Gyűjtőszámlahitel számításának módja:

az eredeti devizakölcsön havi törlesztőrészletének forint ellenértéke kiszámításra kerül a normál törlesztési árfolyamon, illetve a rögzített árfolyamon, minden hónapban az esedékesség napján. Az árfolyamkülönbözet megállapításához a havi törlesztőrészlet számításánál a tőkét, a kamatot és a kezelési költséget el kell választani egymástól.

A program hatálya alatt a 180-270 HUF/CHF, a 250-340 HUF/EUR közötti árfolyamsávokban a deviza jelzáloghitelek törlesztését az adós az alsó sávhatárnak megfelelő árfolyamon teljesíti úgy, hogy a deviza jelzáloghitel havi törlesztőrészletének a rögzített árfolyam feletti részéből számított tőkerészt viseli. Tehát a futamidő gyűjtési időszaka alatt a Gyűjtőszámlahitel egyenlege a kétféle árfolyamon számított törlesztőrészletek (valós piaci és a rögzített árfolyam) tőkére eső részének különbségével nő vagy csökken minden hónapban a piaci árfolyam alakulásától függő mértékben.

A Gyűjtőszámlahitel egyenlegét a fentieken felül a deviza jelzáloghitel havi törlesztési késedelme jogcímén keletkezett késedelmi kamat is növelheti.

A deviza jelzálogkölcsön havi törlesztőrészletének a rögzített árfolyam feletti részéből a kamatrészre eső hányad 50%-át a Bank, 50%-át a Magyar Állam viseli.

A 270 CHF/HUF, a 340 EUR/HUF (Legmagasabb árfolyam), árfolyamszintek feletti árfolyamkockázatot teljes egészében a Magyar Állam viseli.

Ha a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka („gyűjtési időszak”) alatt a Bank által alkalmazott tényleges törlesztési árfolyam alacsonyabb a rögzített árfolyamnál, az adós akkor is a rögzített árfolyamon törleszt, de a Bank a többletbefizetést a Gyűjtőszámlahitel törlesztéseként számolja el.

Amennyiben az adósnak a Gyűjtőszámlahitelből eredően sem tőke-, sem kamattartozása nem áll fenn, a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka alatt a tényleges törlesztési árfolyam és a rögzített árfolyam közül az alacsonyabbat kell a devizakölcsön törlesztése során alkalmazni.

A Gyűjtőszámlahitel futamideje:

A Gyűjtőszámlahitel futamideje két részre osztható:

1)     A rögzített árfolyam alkalmazási időszaka („gyűjtési időszak”), mely a folyósítástól kezdődően maximálisan 60 hónapig tarthat.

2)     Törlesztési időszak, melynek lejárata megegyezik az eredeti devizakölcsön végső lejáratával vagy annál későbbi időpontra esik.

A Bank a Gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés futamidejét – a hiteladós életkorát is figyelembe véve – úgy határozza meg, hogy annak visszafizetése a devizakölcsön törlesztőrészletét is figyelembe véve ne jelentsen aránytalanul magas havi törlesztési terhet a hiteladós számára. Az aránytalanul magas havi törlesztési teher mértékét a 163/2011. (VIII.22.) számú kormányrendelet határozza meg.

Az adós a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka alatt jogosult – a kezdő időponttól számított 36. hónapot követően, de legkésőbb a záró időpontot megelőző 2. törlesztés esedékességéig – egyoldalú írásbeli nyilatkozatával a rögzített árfolyam alkalmazásának megszüntetését kezdeményezni a Banknál.

A Gyűjtőszámlahitel törlesztése:

A kölcsönt, rögzített árfolyam alkalmazási időszakának végétől (legkésőbb az első folyósítását követő 61. hónaptól) annuitásos módszerrel kell törleszteni. Eszerint a kölcsön havi törlesztő részletét, vagyis az ügyfél által fizetendő kamatot és tőkét úgy ütemezzük a futamidő végéig, hogy egyenlő törlesztő-részleteket kapjunk (ide nem értve a kamatváltozásból adódó különbségeket). Az annuitás elvének megfelelően a havi törlesztési összegben a futamidő előrehaladtával a kamatrész egyre csökken és a tőkerész egyre nő. A Gyűjtőszámlahitel futamideje megegyezik az eredeti devizakölcsön lejáratának futamidejével, egyedi esetben attól eltérő – annál hosszabb – is lehet.

Ha az adós előtörlesztést teljesít, az előtörlesztett összeget - amennyiben a devizakölcsönből eredő tartozása még fennáll - a devizakölcsön előtörlesztéseként kell elszámolni. A Bank a devizakölcsönre vonatkozó teljes előtörlesztést abban az esetben fogadja el, ha az előtörlesztett összeg a Gyűjtőszámlahitelből eredő tartozás teljes megfizetését is fedezi.

A Gyűjtőszámlahitel kockázatai:

Ezúton szeretnénk ügyfeleink figyelmét felhívni a Gyűjtőszámlahitel esetlegesen felmerülő kockázataira:

  • Az árfolyamok alakulását a Bank nem tudja előre megbecsülni. Így nem látható előre, hogy a Gyűjtőszámla gyűjtési időszakát követően mennyi lesz a Gyűjtőszámlahitel egyenlege. Ez függ az eredeti törlesztőrészlet nagyságától, az adott árfolyamoktól, a devizanemtől és a Gyűjtőszámlahitel kamatának (3 havi BUBOR) alakulásától.
  • A gyűjtési időszakban a törlesztőrészletek okozta fizetési nehézségek enyhülhetnek (abban az esetben, ha a normál törlesztési árfolyamok magasabbak, mint a rögzített árfolyamok), ugyanakkor a törlesztési időszakban az eredeti devizahitel törlesztése visszaáll az akkor aktuális árfolyamra. A Gyűjtőszámlahitel törlesztési időszakában magas devizaárfolyam esetén is meg kell kezdeni a gyűjtőszámlahitel törlesztését is, és a kettőt párhuzamosan kell törleszteni.
  •  Ha a gyűjtési időszakban a könnyített törlesztőrészleteket az adós 180 napot meghaladóan nem, vagy csak részben teljesíti, a Bank jogosult az eredeti devizakölcsönszerződést felmondani. Abban az esetben, ha a jelzálogkölcsön bármely okból felmondásra kerül, a jogszabály rendelkezései alapján a Bank  a Gyűjtőszámlahitelt is felmondja.
  • A gyűjtési időszakban nem csak az árfolyam-különbözetek halmozódnak a Gyűjtőszámlahitel terhére, hanem a deviza jelzálogkölcsön késedelmes törlesztéséből adódó késedelmi kamat is. Mivel a Gyűjtőszámlahitel kamatának mértéke megegyezik a 3 havi BUBOR mértékével, ez a kamatszint a BUBOR változásával emelkedhet és csökkenhet is a következő 5 év során.
  •  A Gyűjtőszámla visszafizetésére a törlesztési időszakban a Bank a kapcsolódó devizakölcsön céljával azonos célra nyújtott forinthitelre meghatározott piaci kamat mértékével megegyező kamatot számol. Ez jelenleg a 3 havi BUBOR mértékén felül – az eredeti devizakölcsön céljától függően – 4,5% vagy 5,0% kamatfelárat jelent a törlesztési időszak kezdő időpontját követően.

A további kondíciókról, kérjük a vonatkozó Kondíciós lista és Terméktájékoztatóban szíveskedjen tájékozódni.

 
 
 
We use cookies to ensure our visitors have the best browsing experience on our website.
Find out more... I consent to use of cookies: I agree
Tick the „I consent to use of cookies” checkbox