Hirdetmény bankjegy- és érmecseréről, váltásról

 

Érvényes: 2016. március 25-étől visszavonásig

 

I. Banki eljárási rend sérült és hamisgyanús bankjegyek, érmék esetén

1. Sérült forint bankjegyek, érmék

A Bank a III. pontban meghatározott fiókjaiban a pénztári nyitva tartás ideje alatt a 11/2011. (IX. 6.) és a 12/2011. (IX.6.) MNB rendeletekben meghatározottak szerint:

 • Díjmentesen cseréli a forgalomból bevont, törvényes fizetőeszköznek már nem minősülő sérült forint bankjegyeket és érméket.
 • Egy alkalommal legfeljebb 50 darab törvényes fizetőeszköznek minősülő forgalomképtelen forintbankjegy vagy forintérme cseréjét vállalja a rendelkezésre álló készlet erejéig más címletű forintbankjegyre, illetve legfeljebb 100 darabig – forgalomképes forintérmére.
 • A csonka forint bankjegyet a Bank abban az esetben cseréli be, ha a bankjegy terjedelme a felénél nagyobb (minimum 51%) részét egybefüggően meghaladja. Beváltásra kerül a felénél nagyobb - ügyfél által - egybefüggően egy vagy több helyen összeragasztott forint csonkabankjegy is, ha egyértelműen megállapítható, hogy az összeállított részek ugyanazon bankjegy részéből származnak. A fél (50%) vagy annál kisebb bankjegyet a Bank nem cseréli be.
 • Jelen szolgáltatást a Bank csak a III. fejezetben meghatározott fiókjaiban végzi a pénztári nyitva tartás ideje alatt.
 • A Banknak jogában áll jelen szolgáltatás nyújtását megtagadni azon ügyfelektől, melyek a Banknál fizetési számlával nem rendelkeznek.

2. Sérült valuta bankjegyek

A Bank sérült valuta bankjegyet nem cserél.

3. Forgalomból bevont Forint bankjegyek és érmék cseréje

A Bank a forgalomból az MNB által bevont, törvényes fizetőeszköznek már nem minősülő bankjegyeket a bevonás határnapjától számított 3 évig, az érméket a bevonás határnapjától számított 1 évig - mennyiségi korlátozás nélkül - magyar törvényes fizetőeszközre átváltja. A Bank a jelen pont szerinti átváltást a nála vezetett fizetési számla meglétéhez illetve az általa nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez nem köti, az átváltás teljesítéséért díjat nem számít fel. A jelen pont szerinti átváltásra a Bank pénztárral rendelkező valamennyi fiókjában lehetőség van.

 

4. Hamisgyanús bankjegyek és érmék

Hamisgyanús bankjegyek és érmék esetében a hatályos előírások alapján (a 11/2011. MNB rendelet 14. § és a 12/2011. MNB rendelet 6. §) jár el a bank.
A Bank köteles az általa hamisgyanúsnak minősített bankjegyet - az átvételre vonatkozó jegyzőkönyvvel - továbbítani az MNB-nek.

 

II. Bankjegyek és érmék címletcseréje (váltás)

1. Forint bankjegyek és érmék címletcseréje

 • Jelen szolgáltatás végzéséért a Bank díjat számíthat fel, melynek mértéke megegyezik a számlavezetésre vonatkozó hatályos kondíciós listák készpénzszolgáltatásra vonatkozó fejezetében meghatározott pénzváltás díjával.
 • A Bank egy alkalommal legfeljebb 50 darab forgalomképes forintérme átváltását vállalja a rendelkezésre álló készlet erejéig forgalomképes forintérmére illetve forintbankjegyre.
 • A Bank egy alkalommal legfeljebb 50 darab forgalomképes forintbankjegy átváltását vállalja a rendelkezésre álló készlet erejéig más címletű forintbankjegyre, illetve – legfeljebb 100 darabig – forgalomképes forintérmére.
 • A Bank a készleteit meghaladó, legfeljebb 50 darab bankjegy- vagy érme váltása esetén vállalja, hogy az ügyfél váltási igényét 3 munkanapon belül teljesíti az ügyfél előzetes, telefonon történő értesítése mellett. Ebben az esetben a pénzváltás díja az ügyfél fizetési számláján zárolásra kerül a teljesítés napjáig, mely abban az esetben is levonásra kerül a harmadik munkanapon, ha az ügyfél a váltási szándékától eláll.
 • Nem minősül forintbankjegy átváltásának a forgalomból bevont, a nehezen felismerhető és a sérült forintbankjegy fizetésül történő elfogadása, ideértve az ügyfél saját fizetési számlájára történő befizetést is.
 • Jelen szolgáltatást a Bank csak a III. fejezetben meghatározott fiókjaiban végzi a pénztári nyitva tartás ideje alatt.
 • A Banknak jogában áll jelen szolgáltatás nyújtását megtagadni azon ügyfelektől, melyek a Banknál fizetési számlával nem rendelkeznek.

2. A Bank valuta bankjegyeket, érméket nem cserél.

 

III. Kijelölt fiókok:

          KDB Bankközpont: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.

 

 

 

We use cookies to ensure our visitors have the best browsing experience on our website.
Find out more... I consent to use of cookies: I agree
Tick the „I consent to use of cookies” checkbox