Hirdetmény bankjegy- és érmecseréről, váltásról

 

Érvényes: 2021. március 1-jétől visszavonásig

 

 1. Banki eljárási rend sérült és hamisgyanús bankjegyek, érmék esetén
 1. Sérült forint bankjegyek, érmék

A Bank a III. pontban meghatározott fiókjaiban a pénztári nyitvatartás ideje alatt a 19/2019. (V.13.) és a 20/2019. (V.13.) MNB rendeletekben meghatározottak szerint:

 • Díjmentesen – mennyiségi korlátozás nélkül – cseréli a törvényes fizetőeszköznek minősülő forgalomképtelen forintbankjegyeket és forintérméket azonos címletű, forgalomképes forintbankjegyre illetve forintérmére. A sérült forintbankjegyek illetve forintérmék fizetésül való elfogadása esetén, ideértve az ügyfél saját fizetési számlájára történő befizetését is, a Bank a vonatkozó kondíciós lista[1] szerinti díjat számítja fel. A Bank a jelen bekezdés szerinti átváltást a nála vezetett fizetési számla meglétéhez, illetve az általa nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez nem köti.
 • Egy alkalommal legfeljebb 50 darab törvényes fizetőeszköznek minősülő forgalomképtelen forintbankjegy vagy forintérme cseréjét vállalja a rendelkezésre álló készlet erejéig más címletű forintbankjegyre, illetve legfeljebb 100 darabig – forgalomképes forintérmére.
 • A csonka forintbankjegyet a Bank abban az esetben cseréli be vagy fogadja el fizetésül, ha a forintbankjegynek a felénél nagyobb részét benyújtják. Beváltásra kerül a több – esetlegesen összeragasztott – darabból álló forintbankjegy is, ha egyértelműen megállapítható, hogy a részek ugyanazon forintbankjegyből származnak és az egyes részek együttesen a forintbankjegy 50%-nál nagyobb részét kiteszik. A fél (50%) vagy annál kisebb forintbankjegyet a Bank nem cseréli be, hanem azt az ügyféltől térítés nélkül bevonja és az átvételre vonatkozó jegyzőkönyvvel együtt megküldi az MNB-nek bevonás és megsemmisítés céljából.
 • Az olyan csonka forintbankjegyet, amelynél nem állapítható meg egyértelműen, hogy a benyújtott forintbankjegyrész(ek) mérete meghaladja-e az 50%-ot, a Bank az ügyféltől térítés nélkül átveszi és szakértői vizsgálat céljából az átvételre vonatkozó jegyzőkönyvvel együtt megküldi az MNB-nek. A Bank a szakértői vizsgálat eredményéről – az erről szóló értesítés átvételét követő 10 munkanapon belül – értesíti az ügyfelet és az 50%-ot meghaladó méretű csonka forintbankjegy ellenértékét az ügyfél részére átadja, megküldi vagy elszámol vele.
 • Az 50%-nál nagyobb felületű csonka forintbankjegy átváltását a Bank pénztárral rendelkező valamennyi fiókjaiban végzi a pénztári nyitvatartás ideje alatt.
 1. Sérült valuta bankjegyek

A Bank sérült valuta bankjegyet nem cserél.

 1. Forgalomból bevont Forint bankjegyek és érmék cseréje

A Bank a forgalomból az MNB által bevont, törvényes fizetőeszköznek már nem minősülő forint bankjegyeket a bevonás határnapjától számított 3 évig, az érméket a bevonás határnapjától számított 1 évig - mennyiségi korlátozás nélkül - magyar törvényes fizetőeszközre átváltja, vagy fizetésül elfogadja, ideértve az ügyfél saját fizetési számlájára történő befizetést is. A Bank a jelen pont szerinti átváltást a nála vezetett fizetési számla meglétéhez, illetve az általa nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez nem köti, az átváltás teljesítéséért díjat nem számít fel, pénztári befizetés esetén pedig a vonatkozó kondíciós lista1 szerinti díja van. A Bank a 10 darabot meghaladó mennyiségű forintbankjegy, vagy az 50 darabot meghaladó mennyiségű forintérme átváltását előzetes bejelentéshez kötheti azzal, hogy az átváltást, az ügyfél átváltásra vonatkozó igényének bejelentését követő két munkanapon belül végrehajtja. A jelen pont szerinti átváltásra a Bank pénztárral rendelkező valamennyi fiókjában lehetőség van.

 1. Hamisgyanús bankjegyek és érmék

Hamisgyanús bankjegyek és érmék esetében a mindenkor hatályos előírások alapján (a 19/2019. (V.13.) MNB rendelet 21. § és a 20/2019. (V.13.) MNB rendelet 7. §) jár el a bank.

A Bank köteles az általa hamisgyanúsnak minősített forintbankjegyet, forintérmét - az átvételre vonatkozó jegyzőkönyvvel - továbbítani az MNB-nek. A Bank az MNB által lefolytatott szakértői vizsgálat eredményéről – az erről szóló értesítés átvételét követő 10 munkanapon belül – értesíti az ügyfelet, és a szakértői vizsgálat szerint valódi forintbankjegy, forintérme ellenértékét az ügyfél részére átadja, megküldi vagy elszámol vele.

 

 1. Bankjegyek és érmék címletcseréje (váltás)
 1. Forint bankjegyek és érmék címletváltása
 • Jelen szolgáltatás végzéséért a Bank díjat számít fel, melynek mértéke megegyezik a számlavezetésre vonatkozó hatályos kondíciós listák készpénzszolgáltatásra vonatkozó fejezetében meghatározott pénzváltás díjával.
 • A Bank egy alkalommal legfeljebb 50 darab forgalomképes forintérmét vált át a rendelkezésre álló készlet erejéig forgalomképes forintérmére, illetve forintbankjegyre.
 • A Bank egy alkalommal legfeljebb 50 darab forgalomképes, forintbankjegy átváltását vállalja a rendelkezésre álló készlet erejéig más címletű forintbankjegyre, illetve – legfeljebb 100 darabig – forgalomképes forintérmére.
 • A Bank a készleteit meghaladó, legfeljebb 50 darab bankjegy- vagy érme váltása esetén vállalja, hogy az ügyfél váltási igényét 3 munkanapon belül teljesíti az ügyfél előzetes, telefonon történő értesítése mellett. Ebben az esetben a pénzváltás díja az ügyfél fizetési számláján zárolásra kerül a teljesítés napjáig, mely abban az esetben is levonásra kerül a harmadik munkanapon, ha az ügyfél a váltási szándékától eláll.
 • Jelen szolgáltatást a Bank pénztárral rendelkező valamennyi fiókjaiban végzi a pénztári nyitvatartás ideje alatt.
 • A Banknak jogában áll jelen szolgáltatás nyújtását megtagadni azon ügyfelektől, melyek a Banknál fizetési számlával nem rendelkeznek.
 • A Bank a szándékosan megcsonkított forintérmét illetve azon forintérméket, melyek valódisága vagy névértéke nem állapítható meg egyértelműen nem váltja át.
 1. Valuta bankjegyek és érmék címletcseréje

A Bank valuta bankjegyeket, érméket nem cserél.

 

 1. Pénztárral rendelkező fiókok

KDB Bankközpont: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.

Kőbányai fiók: 1101 Budapest, Kőbányai út 49.

 

 

[1] Magánszemélyek esetén a „Kondíciós Lista Magánszemélyek részére” vagy a „Kondíciós Lista KDB Alap Számlacsomagra vonatkozóan magánszemélyek részére”; vállalatok és egyéb szervezetek esetén a „Kondíciós Lista vállalatok és egyéb szervezetek részére” vagy a „Kondíciós Lista KDB Alap Számlacsomagra vonatkozóan vállalatok és egyéb szervezetek részére” elnevezésű kondíciós lista.

 

We use cookies to ensure our visitors have the best browsing experience on our website.
Find out more... I agree