Právne informácie

Prosíme pozorne si prečítajte nasledujúce informácie!

 

S otvorením site (internetová služba dostupná na servery www.kdbbank.eu) alebo s otvorením ktorejkoľvek jej stránky súhlasíte s nižšie uvedenými podmienkami. V prípade, ak nesúhlasíte s podmienkami, neotvorte našu webovú stránku!

Autorské právo

Webové stránky KDB Banka Európa Súkromnej akciovej spoločnosti (ďalej len: KDB Banka Európa Zrt.) so všetkými obsahujúcimi informáciami, obrázkami a ich umiestneniami sú pod právnou ochranou a ich využitie, okrem osobného používania, je možné len s presne na to určeným písomným povolením KDB Bank  Európa Zrt.

Informácie

Obsahy na webových stránkach KDB Bank Európa Zrt. (informácie, údaje, podmienky) slúžia len informačne, za ich presnosť a úplnosť  Bank Európa Zrt. nenesie zodpovednosť. Aktuálny systém podmienok obsahujú stále platné Všeobecné Obchodné Podmienky, Obchodné Pravidlá obchodných odvetví a Oznamy.

A KDB Bank Európa Zrt. nezodpovedá za škody, straty a náklady, ktoré vznikli pri používaní webových  stránok, z ich nefunkčného stavu, z nesprávnej činnosti a z poškodenia, z neoprávnenej zmeny údajov, respektíve z meškania prenosu informácií, z počítačového vírusu, zo zlyhania systému alebo z iných dôvodov.

Ochrana osobných údajov a bankového tajomstva

Všetky údaje, ktoré sa KDB Bank Európa Zrt. dozvie prostredníctvom webovej stránky spravuje podľa LXIII. Zákona z roku 1992 o ochrane osobných údajov a zverejňovaní údajov verejného záujmu a podľa CXII. Zákona z roku 1996 o finančných inštitúciách a o peňažnom podnikaní.  V prípade, ak  ste svoje osobné údaje poslali KDB Banke Európa Zrt., dali ste jej tým svoj súhlas, aby ich s cieľom stanoveným v charakteristike transakcie a dôvodom prenosu údajov evidovala a spravovala.   
Ak obsah tlačiva vzťahujúceho sa na prenos údajov webovej stránky alebo na e-mailovú adresu nerozhoduje inak, KDB Banka Európa Zrt. môže Vami podané údaje využiť na komunikačné, marketingové a reklamné ciele alebo na analýzu rizík, respektíve je oprávnená poslať také údaje, kvôli rovnakému využitiu pre spracovávateľov údajov, s ktorými je vo zmluvnom vzťahu.

Informujeme Vás, že webová stránka si pri Vašej návšteve zbiera a ukladá, IP adresu Vášho počítača a niektoré údaje závisiace od softvéru prehliadača,  kvôli vytváraniu štatistík návštevnosti a identifikácii zlomyseľných informatických útokov.   

KDB Bank Európa Zrt. vyhlási, že Vami cez internet podané osobné údaje spravuje s takou bezpečnostnou ochranou ako údaje podané ďalšími spôsobmi.

We use cookies to ensure our visitors have the best browsing experience on our website.
Find out more... I consent to use of cookies: I agree
Tick the „I consent to use of cookies” checkbox