Szabad felhasználású jelzálogkölcsön

Jelen termék értékesítését a Bank 2020. május 19-étől felfüggesztette

 

Akciónk keretében most megfizetjük Ön helyett az értékbecslés díját és a közjegyzői okirat díját legfeljebb 50.000 Ft összeghatárig, illetve a kölcsönt kedvezményes folyósítási díj mellett veheti igénybe.

 

További kamatkedvezmény eléréséhez vegye igénybe Net vagy Elit számlacsomagunkat!

 

Az akciós időszak részletes feltételeit a Kondíciós lista tartalmazza.

 

Bankunk szabad felhasználásra (felújításra, bővítésre, illetve bármilyen szabad célra), illetve más banknál fennálló szabad felhasználású jelzálogkölcsön kiváltásához nyújt jelzálogkölcsönt kedvező feltételekkel. A kölcsön célját nem szükséges igazolni. A kölcsön forintban igényelhető. A kamatozás módját Ön választhatja meg az igényeihez mérten, amely 3 vagy 12 havi referencia-kamatlábhoz (BUBOR-hoz) kötött változó kamatozású, illetve 5 vagy 10 éves kamatperiódusra rögzített kamatozású lehet.

 

3 vagy 12 havi BUBOR-hoz kötött változó kamatozás:

A kölcsön kamata a referencia kamatláb és kamatfelár összegéből áll. A referencia-kamatláb mértéke 3 vagy 12 havonta (kamatperiódusonként) automatikusan változik, az adott időszakot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia kamatláb értékével. A kamatfelár mértéke a Kondíciós listában kerül meghatározásra és függ az ügyfélminősítés, a bírálat, illetve a folyósított kölcsön összegétől.

 

5 vagy 10 évre rögzített kamatozás:

A kamat a kölcsönszerződésben meghatározott időszakra (kamatperiódusra) rögzített. A kamat mértéke a Kondíciós listában kerül meghatározásra és függ az ügyfélminősítés, a bírálat, illetve a folyósított kölcsön összegétől.

 

 

A kölcsön általános feltételei

 

Igénylésre jogosultak:

Kölcsönigénylésre jogosult minden olyan 18. életévét betöltött cselekvőképes devizabelföldi magánszemély, aki rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel, nem szerepel a KHR negatív adóslistáján, és megfelel a Bank hitelképesség vizsgálatán. A leendő Adós életkora nem haladhatja meg a 70 évet a kölcsön lejáratakor. Amennyiben meghaladná, úgy a Bank olyan fizetőképességet növelő Adóstárs bevonását írja elő, akinek az életkora a kölcsön lejáratakor nem haladja meg a 70 évet.

 

Futamidő:

A futamidő legalább 12 legfeljebb 240 hónap lehet.

 

A kölcsön összege:

A minimum igényelhető kölcsönösszeg 1 millió forint. A kölcsön maximális összege a fedezetül szolgáló ingatlanról készült értékbecslési szakvéleményben meghatározott forgalmi érték maximum 50%-a, de legfeljebb 30 millió forint lehet.

Az adható hitelösszeget befolyásolja még a hitelt igénylő háztartás nettó, igazolt jövedelme illetve a hitelbírálat során megállapított ügyfélminősítés.

 

A kölcsön fedezete:

A kölcsön jelzálogalapú, fedezetét a leendő Adós által felajánlott ingatlan jelenti. A fedezetként felajánlott ingatlan tulajdonosának a kölcsönigénylő rokoni hovatartozását illetően nincs korlátozása, tehát bárki felajánlhat ingatlanfedezetet egy kölcsönügylethez.

Fedezeti ingatlanként csak olyan ingatlant fogad el a Bank, amely per-, teher- és igénymentes, önállóan forgalomképes, tulajdonviszonya rendezett és a fedezetül felajánlott ingatlanon végrehajtás nincs folyamatban. Az ingatlannak lakáscél kielégítését kell szolgálnia (lakás, lakóház, sorház). Nem fogadható el például üzlethelység, iroda, garázs, nyaraló, hétvégi ház stb.

A fedezetül felajánlott ingatlanra - a kölcsön biztosítékául - a Bank önálló zálogjoga és az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre az illetékes Földhivatalnál.

A kölcsön további fedezete az ingatlanra kötött vagyonbiztosítás, amelynek kedvezményezettje és zálogjogosultja a Bank.

 

A havi törlesztő-részlet nagysága:

A kölcsön törlesztő részletét az ügyleti kamat, a kölcsön összege és futamideje határozza meg.

 

A kölcsön kamatozásának alakulása:

A) Referencia-kamatlábhoz kötött kölcsön

A kamat nem változik egy referencia-kamatperióduson belül (melynek hossza 3 vagy 12 hónap), de a referencia-kamatperiódus fordulónapján a Bank a referenciakamat változását érvényesítheti. Ez nem minősül egyoldalú kamatmódosításnak.

A Bank a referencia-kamatlábon felül kamatfelárat is alkalmaz. A kamatfelár-periódus hosszát a vonatkozó Általános Szerződési Feltételek, valamint a kölcsönszerződés tartalmazza.

A Bank az Ön kölcsönének kamatfelárát a kamatfelár periódusok lejártát követően a szerződésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával módosíthatja. A Bank által alkalmazott kamatfelár-változtatási mutató: H4F.

 

B) 5 évre vagy 10 évre rögzített kamatozású kölcsön

A kamat nem változik egy kamatperióduson belül (melynek hossza 5 vagy 10 év), de a kamatperiódus fordulónapján a Bank a kölcsönszerződésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamat-változtatási mutató alkalmazásával módosíthatja azt. Ez nem minősül egyoldalú kamatmódosításnak. A Bank által alkalmazott kamat-változtatási mutató: H4K.

 

Ön kamatkedvezményt kérhet, attól függően, hogy a kölcsön folyósításakor milyen feltétel teljesítését vállalja. A Bank havonta felülvizsgálja, hogy a vállalt kedvezménykategória szerinti feltételek teljesülnek-e és megfelelés esetén a kedvezményt a vizsgálatot követő hónapban esedékes törlesztő részlet összegében érvényesíti. Amennyiben Ön a kamatkedvezmény feltételeit nem vagy csak részben teljesíti, úgy a Bank jogosult a kamatkedvezményt a következő esedékességre vonatkozóan megvonni. Ebben az esetben a vizsgálat időpontját követően esedékes törlesztő részletet a kölcsönszerződés rendelkezései szerint megállapított ügyleti kamat mértékével számítja.
Amennyiben Ön ismét teljesíti a kölcsönkérelemben vállalt feltételeket, akkor újra jogosulttá válik a kedvezmény igénybe vételére. A kamatkedvezményekre vonatkozó részletes feltételeket a Kondíciós lista tartalmazza.

 

A kölcsönnel kapcsolatban felmerülő díjak, költségek:

A szabad felhasználású hitelek folyósítását megelőzően és a folyósítást követően többféle költség merül fel:

 • A fedezetül felajánlott ingatlanokat fel kell becsültetni, melynek költségét a Kondíciós lista tartalmazza. Az értékbecslést a Bank által kijelölt szakértők végzik el. A Bank az értékbecslés díját megfizeti az adós helyett. Az átvállalás feltétele, hogy az adós a szolgáltatásról a Bank nevére és címére kiállított számla eredeti példányát a Bankhoz benyújtsa.
 • A fedezetül felajánlott ingatlanok tulajdonviszonyaira vonatkozóan a Bank ellenőrzést végez, melyhez 15 napnál nem régebbi tulajdonilap-másolatot, valamint családi ház, ikerház vagy sorházi lakás fedezete esetén 15 napnál nem régebbi térképmásolatot szükséges benyújtani. A vonatkozó díjakat az illetékes Földhivatalnak vagy amennyiben az adós megbízza a Bankot, a Bank részére kell megfizetni, melynek aktuális mértékét a Kondíciós lista tartalmazza.

 

Akciós időszak az induló költségekre, díjakra:

 • Az értékbecslés díját a folyósítást követően a Bank jóváírja.
 • A jelzálogkölcsönnel kapcsolatban felmerülő, adós által megfizetett közjegyzői díjat a Bank megtéríti a Kondíciós listában feltüntetett összegig. 
 • A Bank a folyósítási díjból kedvezményt nyújt, valamint 
 • az adós a kölcsön teljes futamideje alatt kamatkedvezményben részesülhet.

 

A kölcsönigénylés menete:

 • A kölcsönigénylés folyamata a kölcsönkérelem benyújtásával indul. A kölcsönkérelem mellé benyújtandó dokumentumok listáját bankfiókjainkban veheti át hitelezési tanácsadóinktól, egy részletes tanácsadást követően.
 • Az összes szükséges dokumentum benyújtása után megtörténik a fedezetül felajánlott ingatlanok értékbecslése, valamint az adósminősítés.
 • A kölcsönkérelem engedélyezése esetén sor kerül a kölcsönszerződés megkötésére, melyet közjegyzői okiratba kell foglalni.
 • A kölcsönszerződésbe foglalt folyósítási feltételek (számlanyitás, földhivatali bejegyzés, vagyonbiztosítás, önerő megfizetése, stb.) teljesítését a kölcsön folyósítása követi.
 • Optimális esetben a teljes folyamat maximum 2-3 hét alatt lezajlik.

Reprezentatív példák:

*A Bank által ismert minden olyan – a teljes hiteldíj mutató számításánál a külön jogszabály szerint figyelembe veendő – ellenszolgáltatás, amelyet a fogyasztó a hitelszerződés kapcsán megfizet.

A fenti reprezentatív példák adatainak, a hitel teljes díjának, a teljes hiteldíjmutatónak a meghatározása 5 millió forint kölcsönösszegre, 20 éves futamidőre és a NET számlacsomag alapján járó kamatkedvezmény figyelembe vételével történt.

A THM meghatározása a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A hitel fedezete az ingatlanra bejegyzett önálló zálogjog. A hitel fedezetéül szolgáló ingatlanra kötendő vagyonbiztosítás díja a hitelező számára nem ismert, azt sem a THM sem a hitel teljes díja nem foglalja magában.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek, az itt szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek. A kölcsön igénylési és további feltételei, a kölcsönnel kapcsolatos kamatok, díjak és költségek mértékét és számítási módját a Bank „Általános szerződési feltételek ingatlan fedezete mellett nyújtott lakossági kölcsönökre vonatkozóan” elnevezésű, valamint a mindenkor hatályos „Kondíciós lista szabad felhasználású jelzálogkölcsönre és szabad felhasználású jelzálogkölcsön kiváltására vonatkozóan magánszemélyek részére” elnevezésű dokumentumai tartalmazzák.

 

Felhívjuk szíves figyelmét a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi honlapjára és az ott található tájékoztatókra, illetve hasznos, a pénzügyi döntést segítő alkalmazásokra (Hitel- és lízingválasztó program, Hitelkalkulátor, Háztartási költségvetés-számító program).

 

További részletes információkért kérjük, forduljon bizalommal Központi Fiókunk munkatársaihoz a +36 1 473 4440-es telefonszámon, vagy a hitelkerelem@kdbbank.eu vagy az info@kdbbank.eu e-mail címen.

We use cookies to ensure our visitors have the best browsing experience on our website.
Find out more... I consent to use of cookies: I agree
Tick the „I consent to use of cookies” checkbox