Tényleges tulajdonosi nyilatkozat

Tisztelt Ügyfelünk!

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) a szolgáltatók, a pénzintézetek részére a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzése érdekében elvégzendő kötelezettségeket ír elő.

Az ügyfelektől (jogi személyek, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében a céget vagy szervezetet személyesen képviselő, eljáró személytől) a szerződéskötés alkalmával, illetve a törvényben meghatározott egyéb esetekben a szolgáltatók - az ún. ügyfél-átvilágítás részeként - kötelesek a tényleges tulajdonos személyére vonatkozó írásbeli nyilatkozatot bekérni. A törvény különös hangsúlyt fektet a jogi személyek, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében a nyilatkozat tartalmára. Esetükben a Pmt. 3.§ r) pontjának ra) illetve rb) alpontjában tényleges tulajdonosként meghatározott természetes személy hiányában a tényleges tulajdonos a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője.

A szerződéskötés, illetve az ügyletek végrehajtása során az eljáró személynek a nyilatkozatban a Pmt. meghatározása szerinti - tényleges tulajdonos természetes személy(ek) nevét, lakcímét, állampolgárságát, külföldi személy esetében magyarországi tartózkodási helyét, azonosító okmányának számát, típusát, születési helyét, idejét, anyja leánykori nevét  kell megjelölnie illetve arról is kell nyilatkoznia, hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e és amennyiben igen, meg kell jelölnie, hogy mi alapján minősül kiemelt közszereplőnek és a pénzeszközök forrását is fel kell tüntetnie.

A törvény a hitelintézeteket kötelezi arra, hogy a tényleges tulajdonos előzőekben jelzett adatait nyilvántartásukban rögzítsék, illetve, hogy ennek hiányában az ügyleti megbízások végrehajtását tagadják meg.

Kérjük, hogy jogi személyek, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében a nyilatkozatot minden esetben a Társaság szerződéskötésre feljogosított, hozzánk bejelentett képviselője tegye, illetve írja alá. Amennyiben a cég vagy szervezet több számlával rendelkezik, minden egyes számlát illetően nyilatkozniuk kell. A Tényleges tulajdonosi nyilatkozat nyomtatvány szabadon fénymásolható.

Bármely kérdésük merül fel a Tényleges tulajdonosi nyilatkozatok kitöltésével kapcsolatban, kérjük, keressék meg telefonos ügyfélszolgálatunkat (+36 1 473 4440), vagy a számlavezető fiókot. 

Budapest, 2013. július 25.

KDB Bank Európa Zrt.

Documents

We use cookies to ensure our visitors have the best browsing experience on our website.
Find out more... I consent to use of cookies: I agree
Tick the „I consent to use of cookies” checkbox