A bíróságon kívüli adósságrendezéssel összefüggő információk

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezen az oldalon a Természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény, valamint a vonatkozó kormányrendeletek értelmében a természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos információkról tájékoztatjuk.

Tájékoztatjuk, hogy honlapunk tartalmát a folyamatosan megjelenő és módosuló jogszabályok függvényében frissítjük.

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Bank az adósságrendezéssel kapcsolatos jogszabályi feladatokat az adósságrendezéssel kapcsolatos ügyfélszolgálatán, az

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.

szám alatt található telephelyén látja el. Az ügyfélszolgálat postacíme és nyitvatartási rendje:

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.

Hétfő - csütörtök: 8.30 - 16.30

Péntek:  8.30 - 15.30.

 

Ide kattintva találja az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központja által kiadott, a Természetes Személyek Adósságrendezése – „Magáncsőd” Általános Tájékoztatót, mely segíti Önt a tájékozódásban.

Ide kattintva „sorvezetőt” talál az eljárás kezdeményezéséhez, melyet szintén az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központja adott ki.

Ide kattintva tudja elérni a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapját, melyen további fontos információkat találhat.

Ide kattintva tudja elérni a Családi Csődvédelmi Szolgálat bíróságon kívüli adósságrendezéssel kapcsolatos tájékoztatóját.

 

Az Alábbiakban Tájékoztatjuk T. Ügyfelünket A Bíróságon Kívüli Adósságrendezési Eljárásról, Jelen Tájékoztatás Azonban Nem Pótolja A Vonatkozó Jogszabályok Ismeretét

 

AZ ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁS CÉLJA

 • Az anyagi nehézségekkel küzdő, eladósodott családoknak nyújt segítséget;
 • Elősegíti az Ügyfél és a hitelezői közötti egyezség megkötését;
 • A megállapodásban rögzített, szigorú előírások betartásával, a fizetési kötelezettségek teljesítése után Ön mentesülhet tartozása egy részétől. Fenntartható alapokra helyezheti családja költségvetését;
 • Az eljárás az Ügyfélnek, mint magánszemélynek, egyéni vállalkozónak, őstermelőnek akkor jelenthet megoldást pénzügyi problémáira, ha rendelkezik vagyonnal és rendszeres jövedelemmel, de tartozásainak összege nem haladja meg vagyonának kétszeresét. Ezen felül hajlandó minimum 5 évig törleszteni a tartozásait az adósságrendezési megállapodásnak megfelelően, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a kedvezményekért cserébe pénzügyeit rendszeresen ellenőrizzék.

 

ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁS FŐBB SZAKASZAI

Az adósságrendezési eljárás 3 főbb szakaszból áll, a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásból, a bírósági adósságrendezési eljárásból és az adósságtörlesztési eljárásból. Az eljárások főbb szakaszairól készült folyamatábrát itt lehet megtekinteni, míg a főhitelezőnél kezdeményezett adósságrendezési eljárás esetén a folyamat egyes állomásait itt lehet tanulmányozni.

 

ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁS KEZDEMÉNYEZÉSÉNEK FOLYAMATA

Az adósságrendezési eljárást 2016. január 1-ig Bank ügyfélszolgálatán lehet kezdeményezni (utána csupán elektronikus úton történhet a kezdeményezés). Az adósságrendezési kezdeményezés benyújtása kizárólag az erre rendszeresített formanyomtatványon történhet. Az adósságrendezés kezdeményezéséhez szükséges dokumentumok beszerzése történhet

 • egyrészt a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapjáról innen,
 • másrészt Bank az ügyfélszolgálatán egységcsomagban az Ügyfél rendelkezésére bocsájthatja nyomtatott formában a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
  • Ügyfél előzetesen igényelje;
  • Ügyfél jelölje meg azokat az adatokat, melyek alapján megállapítható, hogy a pénzügyi intézménnyel hitelviszonyban (hitelszerződés, pénzkölcsön-szerződés, pénzügyi lízingszerződés) van vagy volt adósként, kezesként dologi kötelezettként, és
  • Ügyfél nyilatkozzon, hogy még nem nyújtott be adósságrendezés kezdeményezésére irányuló kérelmet.

Bank tájékoztatja Ügyfeleit, hogy a gyorsabb és egyszerűbb ügyintézés érdekében célszerűbb a Családi Csődvédelmi Szolgálat fent pontosan jelölt honlapjáról letölteni, elektronikusan kitölteni és kinyomtatva Bank részére átadni a dokumentumokat. Az egységcsomag igényléséhez kapcsolódó nyomtatványokat a „nyomtatványok” menüpont alatt találhatja és töltheti le.

Bank tájékoztatja Ügyfeleit, hogy kizárólag abban az esetben tudja érdemben megvizsgálni az adósságrendezés iránti kérelmét, amennyiben az adós ún. főhitelezője. Amennyiben nem az, úgy azt érdemi vizsgálat nélkül a Családi Csődvédelmi Szolgálatnak küldi meg. Főhitelező az adós 1. helyen bejegyzett jelzálogjogosult bankja, illetve több bejegyzett 1. helyi jelzálog esetén a legkorábban bejegyzett hitelező bank.

Az adós és adóstárs csak közösen kezdeményezheti az adósságrendezési eljárást és csak egy adósságrendezési eljárásban vehetnek részt.

2016. szeptember 30-ig a törvényi feltételeknek megfelelő adós tartozásáért helytállni köteles adóstárs, dologi kötelezett, kezes is kezdeményezhet adósságrendezési eljárást, ha

 • megfelel a törvény szerinti feltételeknek, és
 • az adós vagy adóstárs kötelezettségeinek megfizetésére vonatkozóan a jogosult a teljesítésre felszólította vagy felszólítja.

Az adósságrendezés iránti kezdeményezés valamennyi mellékletével együtt

 • kézzel - olvashatóan - vagy írógéppel kitöltve,
 • aláírva,
 • dátummal ellátva,
 • a szükséges nyilatkozatok aláírása után és
 • az előírt mellékletek csatolását követően 

nyújtható be a főhitelező pénzügyi intézményhez, személyesen vagy postai úton.

 

2015. október 01. napjától a kérelem elektronikus úton is kitölthető lesz a www.magyarorszag.hu oldalon regisztrált Ügyfélkapuval rendelkezők által. Az elektronikus kitöltés után a kinyomtatott kezdeményezés csomagot személyesen vagy postai úton lehet eljuttatni az ún. főhitelezőhöz.

 

NYOMTATVÁNYOK

Az adósságrendezési eljárás kezdeményezéséhez szükséges egységcsomag igényléséhez szükséges banki nyomtatványok:

Az adósságrendezési eljárás kezdeményezéséhez szükséges kitöltési útmutató, űrlapok, formanyomtatványok itt tölthetők le.

 

ELJÁRÁS KEZDEMÉNYEZÉSÉNEK FŐBB FELTÉTELEI

Az eljárás kezdeményezésének főbb feltételei melynek együttesen kell fennállniuk:

 • adósnak adóstársaival együtt legalább 2 millió de legfeljebb 60 millió forint tartozása áll fenn;
 • vagyona eléri legalább a tartozás mértékét, de nem haladja meg a tartozás 200 százalékát, a vagyonba beleszámít az adósok öt évre számított adósságrendezésbe bevonható várható bevétele is;
 • a tartozásai között legalább egy, 90 napon túl lejárt és kamatokkal és járulékokkal növelten legalább 500 ezer forintot meghaladó tartozási is van;
 • az adós a tartozásainak legalább 80 százalékát elismeri vagy nem vitatja.

Adósságrendezés kezdeményezésének pontos feltételeit a Természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 7. §, 8. §, 9. § és 104. § szakaszai tartalmazzák, melyek itt érhetők el. 

Eljárás kezdeményezési jogosultságát ellenőrizheti a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapján található jogosultság-ellenőrző programmal is, mely itt található.

 

ADÓS FŐBB KÖTELEZETTSÉGEI AZ ELJÁRÁS ALATT ÉS EZEK ELMULASZTÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

Adós az eljárás alatti főbb kötelezettségei:

 • adós köteles a valóságnak megfelelően, legjobb tudomása szerint megadni az adósságrendezési eljárás során a szükséges információkat, adatokat;
 • köteles együttműködni a főhitelezővel, az egyéb hitelezőkkel valamint a CSCSSZ által kijelölt vagyonfelügyelővel;
 • a főhitelező részére az eljárás kezdetén köteles megfizetni 20.000,- Ft összeget koordinációs és adminisztrációs feladatok ellátásával összefüggő postai és távközlési költségátalányként;
 • Adós az eljárás folyamán köteles a főhitelező részére folyamatosan fizetni az Are. tv. 21. § (1) bekezdés szerinti minimális törlesztő részletet, melynek összege a zálogjoggal biztosított nyilvántartott követelés 7,0%-ának egytizenketted része, de legfeljebb a zálogjoggal terhelt ingatlan forgalmi értéke 7,0%-ának egytizenketted része;
 • amennyiben létrejön az adós és hitelezők közötti megállapodás, az esetben adós köteles a megállapodás szerint fizetni;
 • vagyonleltárt kell készítenie, melybe a teljes vagyona beletartozik, kivéve a jogszabályban meghatározott, alapvető létfenntartáshoz szükséges vagyontárgyakat;
 • a létfenntartása szempontjából nélkülözhető vagyontárgyakat az eljárás során értékesítenie kell;
 • új hitelt nem vehet fel, a már megkötött hitelszerződések alapján újabb kölcsönök folyósítását sem kérheti;
 • nem képezhet megtakarításokat, minden vagyona csak a hitelezői kifizetésére fordítható;
 • Az eljárás során, amennyiben az Ügyfél pénzügyi helyzete jelentős mértékben javulna, ezeket az új bevételeket is az adósságrendezésre kell fordítania (pl. örökség).

Amennyiben Adós mulasztja a fentiekben kifejtett kötelezettségeit a CSCSSZ kezdeményezésére az illetékes bíróság megszüntetheti az adósságrendezési eljárást, és ezzel egyrészt az adós elleni eljárások (végrehajtás) megindíthatóak illetve folytatódhatnak, valamint 10 évig nem kezdeményezhet újabb adósságrendezési eljárást.

 

AZ ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁS FŐBB JOGHATÁSAI

 • Adós az adósságrendezésbe tartozó vagyont nem idegenítheti el, biztosítékul nem adhatja, más módon nem terhelheti meg, vételi, visszavásárlási, elővásárlási jogot nem engedhet azon, a vagyon használatát, hasznosítását sem engedheti át, a vagyonra vonatkozó haszonélvezeti jogot nem alapíthat;
 • az adósságrendezés ténye feljegyzésre kerül az ingatlan nyilvántartásba, a gépjármű nyilvántartásba valamint az ARE nyilvántartásba és a KHR-be is;
 • nem indulhat új végrehajtás, a már folyamatban lévő végrehajtást szüneteltetik;
 • Adós vagyona, jövedelme illetve a bankszámlája feletti rendelkezési joga korlátozásra kerül;
 • Adós csak a létfenntartáshoz szükséges mértékben férhet hozzá vagyonához és jövedelméhez;
 • nem köthet újabb hitel- vagy kölcsönszerződést.

 

A BANK, MINT FŐHITELEZŐ TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ PANASZOK KEZELÉSE

Bank tájékoztatja a t. Ügyfeleket, hogy a panaszkezelés vonatkozásában az általános panaszkezelési elvek és szabályok az irányadóak, melyeket Bank hirdetményei között, itt találhat meg.

 

A BÍRÓSÁGON KÍVÜLI ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁSBAN A HITELEZŐK BEJELENTKEZÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ INFORMÁCIÓK

Bank tájékoztatja a t. Ügyfeleket, hogy a bíróságon kívüli adósságrendezés során a CSCSSZ hirdetményt tesz közzé honlapján az Are. tv. 25. § (4) bekezdése szerint. A hirdetmény alapján a hitelezők bejelenthetik követelésüket a főhitelező vagy a CSCSSZ részére. A be nem jelentett követelés az adósságrendezési eljárás alatt be nem hajtható, ellenben az elévülés arra is vonatkozik. Amennyiben az adósságrendezési eljárás megszűnik – és még a követelés nem évült el – az újra érvényesíthető.

 

EGYÉB TUDNIVALÓK

Bank tájékoztatja Ügyfeleit, hogy Bank köteles összevetni az Ügyfelek által az adósságrendezési eljárás kezdeményezése során szolgáltatott adatokat a rendelkezésére álló adatokkal, valamint a KHR-ben található más hitelezőkre vonatkozó adatokkal is. Amennyiben eltérés mutatkozik vagy Ügyfél megszegi az együttműködési kötelezettségét Bank köteles erre felhívni a CSCSSZ figyelmét, mely alapján a CSCSSZ az adósságrendezési eljárás sikertelenségét állapíthatja meg.

Bank tájékoztatja továbbá a t. Ügyfeleket, hogy az esetlegesen létrejött megállapodás Adós általi be nem tartását is köteles bejelenteni a CSCSSZ részére, mely szintén az adósságrendezési eljárás sikertelenségének megállapítását vonhatja maga után.

We use cookies to ensure our visitors have the best browsing experience on our website.
Find out more... I agree