Általános tájékoztató örökösök részére

Tisztelt Ügyfelünk, Tisztelt Örökösök!

Ezzel a tájékoztatóval szeretnénk segítséget nyújtani, hogy egy haláleset bekövetkezésekor haláleseti kedvezményezettként vagy (várható) örökösként minél könnyebben és rövidebb idő alatt intézhessék a banki ügyeket.
A hagyaték megóvása érdekében ügyfelünk halálesetét érdemes minél előbb bejelenteni bármelyik bankfiókunkban.

A Bank a halál tényének igazolására szolgáló hivatalos okiratként elsősorban

 • a halotti anyakönyvi kivonatot, hagyatékátadó végzést vagy öröklési bizonyítványt fogadja el, vagy
 • ha a hagyatéki ügyben eljáró közjegyző keresi meg a Bankot, vagy
 • ha a Bankhoz benyújtásra/megküldésre kerül a halál tényére hivatkozó jogerős bírósági határozat.
A halál tényét igazoló hivatalos okiratok benyújtásán kívül szükség van az örökös(ök) személyazonosító okmányának és lakcímkártyájának bemutatására is.
 
Örökösnek tekinti a Bank azt a személyt, aki örökösi jogállását jogerős hagyatékátadó végzéssel vagy jogerős bírósági határozattal igazolja. Ha az örökös korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen, a hagyaték átvétele során törvényes képviselő (szülő, gyám, gondnok, bizonyos esetekben a gyámhatóság) közreműködése szükséges.
Amennyiben a halál tényét vagy az örökösi jogállást igazoló okiratot külföldön állították ki, a Bank kérheti annak hiteles magyar nyelvű fordítását, továbbá azt, hogy az okirat hitelességét konzuli felülhitelesítés vagy Apostille tanúsítvány igazolja.
Az örökös a hagyatéki tartozásokért a hagyaték tárgyaival és azok hasznaival felel a Bank, mint hitelező felé vagy amennyiben ezek a követelés érvényesítésekor nincsenek a birtokában, az öröksége erejéig egyéb vagyontárgyaival is.

 

INFORMÁCIÓ ÁTADÁSA, BANKTITOK

Fontos!
Elhunyt ügyfeleinkkel kapcsolatosan személyes adatokat és banktitoknak minősülő információkat csak a hagyatéki ügyben eljáró közjegyző és jegyző, valamint a feladatkörében eljáró gyámhatóság részére, írásbeli megkeresésük esetén adhatunk át. A közeli hozzátartozó1 vagy az öröklésben érdekelt személyek részére az elhunyt ügyfél számláira, vagyonára, szerződéseire vonatkozó információt még abban az esetben sem adhatunk át - kivéve az alábbi esetet - , ha örökösi minőségét valószínűsíti. Amennyiben a kölcsönügyletben szereplő egyedüli adós és zálogkötelezett halt meg, tájékoztatást kizárólag az elhalálozott által felvett és még vissza nem fizetett kölcsönhöz kapcsolódóan, a fennálló tartozás összegéről, a lejárt tartozás összegéről, az esedékes havi törlesztőrészletről, azon számlaszámról, amelyre a törlesztőrészletet fizetni kell (hitelszámla száma), valamint a hátralévő futamidőről tudunk adni, kizárólag az örökhagyó közeli hozzátartozója részére, annak írásbeli kérelmére, legkésőbb a hagyatéki eljárás jogerős lezárásáról történő tudomásszerzés napjáig.
Amennyiben a kölcsönügyletbe további adós, kezes és/vagy zálogkötelezett is bevonásra került, annak írásbeli kérelmére, fizetési kötelezettsége teljesítéséhez kapcsolódóan, a fennálló tartozás összegéről, a lejárt tartozás összegéről, az esedékes havi törlesztőrészletéről, azon számlaszámról, amelyre a törlesztőrészletet fizetni kell (hitelszámla száma), valamint a hátralévő futamidőről nyújt Bankunk tájékoztatást.
A haláleseti kedvezményezett kilétére vonatkozóan a Bank kizárólag a haláleseti kedvezményezettnek adhat felvilágosítást, de neki is csak a halál tényéről történt hivatalos banki tudomásszerzést követően.

 

KIFIZETÉS, HAGYATÉK ÁTADÁSA

Ha az elhunyt rendelkezett bankszámlával

A bankszámlát nem lehet örökölni, csak annak egyenlegét. Az örökös a részére a Bank az örökölt nettó pénzösszeget kifizeti vagy átutalja.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elszámolás során a Bank felszámolja a kifizetéssel (utalással / pénztári kifizetéssel) kapcsolatban költségét, melynek mértéke az elhunyt ügyfelünk által igénybe vett számlacsomag kondíciós listájában meghatározott díjjal egyenlő! Amennyiben az örökölt termékre vonatkozóan bármely díjat, költséget, jutalékot az elhunyt számlatulajdonos nem vagy csak részben fizetett meg, bármely fedezetet nem teljesített vagy részben teljesített, úgy az elszámolással egyidejűleg az örökös(ök) köteles(ek) e tartozást az örökölt vagyon erejéig megfizetni a Banknak. E költségek megfizetése az örökrész átadásának előfeltétele.

Halála esetére a Bankszámla-tulajdonos jogosult a bankszámlán lévő pozitív egyenlegre (illetve közös tulajdonú számla esetén annak Bankszámla-tulajdonosra eső részére) vonatkozóan írásban, a Bank által rendszeresített nyomtatványon, az adatok hiánytalan kitöltésével kedvezményezettet megjelölni. A bankszámla pozitív egyenlege (közös tulajdonú számla esetén annak Bankszámla-tulajdonosra eső része) kedvezményezett jelölése esetén nem tartozik a Bankszámla-tulajdonos hagyatékához. A kedvezményezett a pozitív egyenleg (közös tulajdonú számla esetén annak Bankszámla-tulajdonosra eső része) felett a hagyatéki eljárás lefolytatásától függetlenül rendelkezhet személyazonosságának Bank felé történő megfelelő igazolását, valamint a Bankszámla-tulajdonos halálának halotti anyakönyvi kivonattal, vagy hagyatékátadó végzéssel vagy öröklési bizonyítvánnyal történő igazolását követően.
Amennyiben nem történt kedvezményezett jelölés, a Bank a számla egyenlegét (illetve közös tulajdonú számla esetén annak Bankszámla-tulajdonosra eső részét) a jogosultságukat megfelelő módon (eredeti jogerős, teljes hatályú közjegyzői hagyatékátadó végzéssel, bírósági határozattal vagy öröklési bizonyítvánnyal, illetve külföldiek esetén a hazai joguk szerint ennek megfelelő, felülhitelesített okirattal) eredeti okirattal igazoló örökösök részére a végzésben megjelölt arányban fizeti ki, azonosítást követően.

A bankszámla-tulajdonos haláláról történt hivatalos banki tudomásszerzést követően a számlához tartozó összes szolgáltatáshoz (KDB NetBank, KDB Kontakt, SMS szolgáltatás, Bankkártya-szerződés) való hozzáférés megszűnik. Amennyiben az elhunyt rendelkezett a számlához kapcsolódó

 • saját nevére szóló bankkártyával, a bankkártyát az örökösnek vagy hozzátartozónak a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával egyidőben le kell adnia a Bankban, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a Bank automatikusan letiltja. A bankkártya letiltása díjmentes. Ha a számlához társkártya tartozik – és a társkártya tulajdonosa nem tulajdonosa a fizetési számlának – abban az esetben a társkártyára vonatkozó bankkártya-szerződés is megszűnik a Bankszámla-tulajdonos halálával.
 • A számlához kapcsolódó érvényes állandó átutalási megbízás(ok), és/vagy csoportos beszedési megbízás(ok)ra adott felhatalmazás(ok) a halál tényéről való hitelt érdemlő tudomásszerzést követően nem teljesülnek.
 • Díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozat esetén a Bank a nyilatkozattevő haláláról való tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül értesíti a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozást a nyilatkozattevő elhalálozásáról, melyet követően a nyilatkozat törlésre kerül.
 • A Bankszámla-tulajdonos haláláról történt hivatalos banki tudomásszerzést követően, a Bankszámla-tulajdonos által megadott minden számla feletti rendelkezési jog és meghatalmazás hatályát veszti, a számla egyenlege felett rendelkezni vagy egyébként a számlával kapcsolatban jognyilatkozatot tenni nem lehet (ide nem értve a halál esetére megnevezett kedvezményezett fenti eljárását).
 • Bank az Ügyfél bankszámlájához hozzáférést biztosító azonosító kódokat, jelszavakat [így különösen a KDB Kontakt (Call Center), KDB NetBank szolgáltatásokhoz kapcsolódó kódokat és jelszavakat] automatikusan letiltja.
 • A regisztrált másodlagos számlaazonosítót a Bank a halálesetről való tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül törli a GIRO központi adatbázisból, amennyiben a másodlagos számlaazonosító az elhunyt személyhez tartozott.

Közös tulajdonú fizetési számla esetén, a Társtulajdonos köteles a másik Számlatulajdonos halálának tényét – hivatalos okirattal igazolva – a Banknak bejelenteni, ezen kötelezettség elmulasztásából eredő kárért a Bank nem felel. A Társtulajdonos a bejelentés napjától csak a számlaegyenleg felének megfelelő összeg felett rendelkezhet:

 • a Bank a Számlatulajdonos haláláról történt tudomásszerzés napján a hagyatéki eljárás befejezéséig elkülöníti az elhalálozás napján nyilvántartott, az elhunyt tulajdoni hányada szerinti számlaegyenleget. A lekötött betét elkülönítése annak lejáratakor történik.
 • A rendelkező személy rendelkezési jogosultsága a két fizetésiszámla-tulajdonos együttes rendelkezési joggal adott meghatalmazása esetén az egyik fizetésiszámla-tulajdonos halálával megszűnik.
 • A számlához tartozó szolgáltatások (KDB NetBank, KDB Kontakt, SMS szolgáltatás) nem kerülnek megszüntetésre, azonban az elhunyt Számlatulajdonos nevére szóló KDB NetBank/KDB Kontakt hozzáférés (felhasználói azonosító) megszüntetésre kerül. Az elhunyt bankkártya-tulajdonos bankkártya-szerződése megszűnik, a számla Társtulajdonosának bankkártya-szerződése változatlan feltételekkel hatályban marad.
 • Amennyiben a számlához további társkártyára vonatkozó bankkártya-szerződés is kapcsolódik, abban az esetben a Számlatulajdonos (több Számlatulajdonos esetében az egyik Számlatulajdonos) halálával a társkártya birtokos számla feletti rendelkezési joga megszűnik, és a Bank a halál tényéről történő hitelt érdemlő tudomásszerzését követően a társkártya birtokos társkártyáját megszünteti.
 • A számlához kapcsolódó állandó átutalási megbízás(ok), és/vagy csoportos beszedési megbízás(ok)ra adott felhatalmazás(ok) módosításáról, megszüntetéséről a számla Társtulajdonosa rendelkezhet.
 • Közös tulajdonú számla esetén a nyilatkozattevő haláláról történt banki tudomásszerzést követően a számla Társtulajdonosának lehetősége van a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozat megtételére a közös számlára vonatkozóan.
A Bank a végzésben meghatározott örökösödési arányok és rendelkezési módok alapján az örökösök rendelkezésének megfelelően:
 • a lekötött betétet feltörheti és/vagy a
 • a számlán rendelkezésre álló összeget az örökös(ök) rendelkezésére bocsátja az örökös(ök) nevére nyitott lakossági fizetési számlára vagy
 • másik banknál vezetett fizetési számlára vagy
 • kifizeti készpénzben.

Ha az elhunyt ügyfél bankszámláját vagy az arról lekötött betétet haszonélvezeti jog terheli, az örökösök részére csak akkor fizethető ki a jogerős hagyatéki végzésben meghatározott örökség, amennyiben a haszonélvezeti jog jogosultja lemond haszonélvezeti jogáról, ellenkező esetben a Bank kizárólag a haszonélvezeti jog jogosultjának bocsátja rendelkezésére.

Amennyiben az örökös korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen, a hagyaték átvétele során törvényes képviselő (szülő, gyám, gondnok, bizonyos esetekben a gyámhatóság) közreműködése szükséges. Javasoljuk, hogy ilyen esetben előzetesen érdeklődjenek a Banknál az eljáráshoz szükséges feltételekkel kapcsolatban.

Nem szüntethető meg a bankszámla egyszerűsített bankváltási eljárás keretében, ezért ha az eljárás során a bankszámla egyenlege időközben hagyatéki eljárás tárgyává válik, vagy akár a Bank, akár a másik bank tudomást szerez a számlatulajdonos haláláról, a bankváltási eljárás megszüntetésre kerül.

 
Ha az elhunyt rendelkezett széfbérleti szerződéssel
 
Az Ügyfél halála esetén a Bank a széf tartalmát a szerződésben rögzített feltételek szerint őrzi tovább. Az örökös a jogerős hagyatékátadó végzésben rögzítettek szerint rendelkezhet a széf kinyitásáról, valamint a széf tartalmáról.
A Bank több örökös esetén valamennyi örökös, (vagy meghatalmazottjuk) együttes megjelenése esetén biztosítja a széfhez történő hozzáférést, valamint szolgáltatja ki a felelős őrzésbe vett értéktárgyat. Amennyiben a széf tartalmáért jelentkező személyek nem rendelkeznek a széf kinyitásához szükséges kulccsal, a kényszernyitás költségét a Bank jogosult felszámítani.
A széfet bérlő bérlőtársak egyikének halála esetén a széfbérleti szerződés nem szűnik meg, az a másik bérlőtárs és a Bank között továbbra is fennmarad, és a Bérlőtárs a széfben elhelyezett értéktárgy felett továbbra is jogosult rendelkezni, az elhalálozott bérlőtárs örököse(i) és a bérlőtárs között ebből adódóan keletkezett igényekért a Bank felelősséget nem vállal.
Az örökös kizárólag abban az esetben jogosult a széfszolgáltatást fenntartani, ha az örökhagyónak a szerződés alapján fennálló tartozásait kiegyenlítette, és a Bankkal saját nevében új széfbérleti szerződést köt.

 

Hitelekkel/kölcsönökkel kapcsolatos ügyintézés a hagyatéki eljárás során

Jelzálogkölcsön esetén, a kölcsönügyletben szereplő bármely természetes személy elhalálozásának tényét a Bank tudomására kell hozni. A Bank a hagyatéki eljárást lefolytató közjegyzőnél hagyatéki hitelezői igényt jelent be, a haláleset napján fennálló kölcsöntartozás összegének erejéig. A jogerős hagyatékátadó végzés kiadásáig a kölcsönügyletben szereplő további adós(ok) köteles(ek) a havonta esedékessé váló törlesztő részleteket a kölcsönszerződés szerint megfizetni.

Az elhunyt adós ügyfelek esetén a halálesetről történő hitelt érdemlő tudomásszerzés, valamint a hagyatéki eljárás lezárta közti időszakban a törlesztési számlára érkező befizetések automatikusan – külön rendelkezés nélkül – a hitel törlesztésére kerülnek elszámolásra. (Törlesztési számla a Bank által az adós részére vezetett, korlátozott rendeltetésű kölcsöntechnikai számla, amely a kölcsönösszeg Bank általi folyósítására, illetve a kölcsön törlesztéséhez szükséges pénzeszközök elhelyezésére szolgál. A törlesztési számla felett az adós nem rendelkezhet. A törlesztési számla száma meghatározásra kerül a kölcsönszerződésben.)

A hagyatéki eljárás során az adós tulajdonában álló, a kölcsön fedezetét biztosító ingatlan örökléséről is határoznak. Az ingatlan a Bank zálogjogával terhelten kerül az örökös tulajdonába, így az továbbra is a kölcsöntartozás fedezetéül szolgál, a törlesztő részletek megfizetésének elmaradása esetén annak értékesítésére is sor kerülhet, s az új tulajdonos (örökös) köteles tűrni, hogy az értékesítése során befolyó vételárból a Bank kielégítse követelését.

Ha az Adós rendelkezett életbiztosítással, aminek a Bank a kedvezményezettje, akkor a Bank a haláleset hitelt érdemlő bejelentését követő 5 munkanapon belül értesíti az elhunyt Adós életbiztosítását kezelő biztosítót.

 • Abban az esetben, ha a kifizetés feltételei fennállnak, és a biztosító az Adós halálának időpontjában a kölcsönszerződés alapján fennálló, teljes tartozását megfizeti a Banknak, a kölcsönjogviszony megszűnik.
 • Abban az esetben, ha a biztosító nem, vagy csak részben fizet, a fennmaradó követelés teljesítésére az esetleges további kötelezettek és az örökösök kötelesek.

Amennyiben van lejárt, de meg nem fizetett tartozás, a Bank törekszik rá, hogy az örökössel annak visszafizetésére megállapodást kössön. Ezzel elkerülhető, hogy a kölcsönszerződés felmondásra kerüljön és az abból eredő tartozás egy összegben esedékessé váljon. Ebben az esetben az örökösnek a megállapodás szerinti ütemezésnek megfelelően kell a kölcsönt a Bank részére visszafizetni, a megállapodásban rögzített feltételekkel.

Kérjük, hogy az adott kölcsön rendezésének feltételeiről érdeklődjön bankfiókjainkban.

 

Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetén:

 • Egy számlatulajdonos esetén: a halálesetről történő hitelt érdemlő tudomásszerzést követően a fizetési számla zárolásra kerül, arról fizetési megbízás nem indítható, a számlára érkező befizetések viszont automatikusan – külön rendelkezés nélkül – a hitel (vég)törlesztésére kerülnek elszámolásra. A jogerős hagyatéki végzést követően az örökös(öke)t terheli a fennmaradó hitelkeret-tartozás visszafizetési kötelezettsége.
 • Közös tulajdonú fizetési számla esetén: a halálesetről történő hitelt érdemlő tudomásszerzést követően a számla nem kerül zárolásra. Ha a számlához kapcsolódó hitelkeret fedezetét az elhunyt számlatulajdonos jövedelme biztosította, akkor a halálesetről történő hitelt érdemlő tudomásszerzést követően új hitelkeret összeg kerülhet megállapításra és a kötelemben maradó adóssal a Bank szerződést módosít. Amennyiben a számla Társtulajdonosa nem hitelezhető, a fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret felmondásra kerül.

 

Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott hitelkeret és kölcsön esetén:

Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott hitelkeret és kölcsön esetén a kamatfizetés havonta, míg a tőke törlesztése a futamidő végén egyösszegben esedékes. A halálesetről történő hitelt érdemlő tudomásszerzést követően a számla zárolásra kerül, így nincs rá mód, hogy a számlára érkező befizetések automatikusan – külön rendelkezés nélkül – a kamat, illetve a futamidő végén a tőke törlesztésére kerüljenek elszámolásra.

A jogerős hagyatéki végzést követően, az örökös jogosult a tartozást kiegyenlíteni. Amennyiben az örökös nem egyenlíti ki a fennálló tartozást, a Bank az óvadékból elégíti ki a követelését.

 

 

Részletes, teljes körű tájékoztatásért kérjük, keresse fel bankfiókjainkat, valamint az örökösödési szabályokról és a hagyatéki eljárás lefolytatásáról részletes tájékoztatót talál a Magyar Országos Közjegyzői Kamara honlapján.

 

 


1 A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.) 8:1. §-a alapján közeli hozzátartozó a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

 

We use cookies to ensure our visitors have the best browsing experience on our website.
Find out more... I agree