Betétbiztosítás - Országos Betétbiztosítási Alap

Betétbiztosítás - Országos Betétbiztosítási Alap

Tisztelt Ügyfelünk!

A KDB Bank Európa Zrt. (továbbiakban: Bank) az Országos Betétbiztosítási Alap (a továbbiakban: OBA) tagintézete, így a Bankunknál vezetett bankszámlán és betétszámlán nyilvántartott megtakarítások (látra szóló és lekötött betétek) az OBA által a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő módon biztosítottak, ide nem értve azon betéteket, amelyeket a jogszabály kizár a betétbiztosításból.

Az OBA által nyújtott biztosítás csak a névre szóló betétre terjed ki.

A törvény szerint, ha egy hitelintézet fizetésképtelenné válik, azaz nem tudja kifizetni a Betétes megtakarítását (a Betétek befagynak), akkor az OBA a kártalanításra jogosult személy részére a betétkövetelésből először a tőke, majd a kamat összegét személyenként és hitelintézetenként összevontan legfeljebb a törvényben meghatározott összeghatárig (jelenleg 100.000 euró) forintban fizeti ki kártalanításként. Fontos információ, hogy a biztosítás minden hitelintézetre külön-külön érvényes, tehát ha egy betétes több bankban helyezi el a pénzét, akkor mindenütt biztosítottá válik a törvény szerinti összeghatárig.

A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt.) 6. § (2) bekezdés 6. pontja értelmében, névre szóló betét esetén 2021. január 1-től csak azon betét lehet az OBA által biztosított, amely tulajdonosa a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvénynek (a továbbiakban: Pmt.) megfelelően azonosításra került.

Természetes személy esetén a jelenleg hatályos Pmt. alapján végzett azonosításhoz az alábbi adatok megléte szükséges a Bank rendszerében:

 • családi és utónév,
 • születési családi és utónév,
 • állampolgárság,
 • születési hely, idő,
 • anyja születési neve,
 • lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely,
 • azonosító okmányának típusa és száma;

továbbá a tényleges tulajdonos alábbi adatainak:

 • családi és utónév,
 • születési családi és utónév,
 • állampolgárság,
 • születési hely, idő,
 • lakcím, ennek hiányában a tartózkodási hely,
 • a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplői minősége.

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a jelenleg hatályos Pmt. alapján végzett azonosításhoz az alábbi adatok megléte szükséges a Bank rendszerében:

 • név, rövidített név,
 • székhely, külföldi székhelyű vállalkozás esetén - amennyiben ilyennel rendelkezik - magyarországi fióktelepének címe,
 • főtevékenység,
 • képviseletére jogosultak neve és beosztása,
 • kézbesítési megbízottjának családi- és utóneve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye – ha ilyennel rendelkezik,
 • cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszám, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat száma vagy nyilvántartási szám,
 • adószám.

továbbá a tényleges tulajdonos alábbi adatainak:

 • családi és utónév,
 • születési családi és utónév,
 • állampolgárság,
 • születési hely, idő,
 • lakcím, ennek hiányában a tartózkodási hely,
 • a tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke,
 • a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplői minősége (ha releváns).
 
A fentiekre tekintettel kérjük, hogy amennyiben az Ön esetében
 • a Bank a Pmt. szerinti átvilágítását 2017. június 26. előtt végezte el, és azóta adategyeztetés céljából nem járt valamelyik bankfiókunkban, vagy
 • a fentebb felsorolt bármely adatában az utolsó banki látogatása óta változás következett be,
úgy a megfelelő azonosító adatok rögzítése céljából mielőbb keresse fel bármelyik bankfiókunkat.
Amennyiben Ön a számláját 2017. június 26-át követően nyitotta és a fenti linken felsorolt bármely adatában a Bank által rögzített adathoz képest változás nem következett be, úgy Önnek nincs teendője.
Felhívjuk figyelmét továbbá, hogy ha Pmt. előírás miatt a jövőben újabb ügyfél-átvilágításra lesz szükség, akkor a megfelelő azonosító adatok rögzítése céljából ismételten be kell majd fáradnia fiókunkba.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy ha a betét tulajdonosának a mindenkor hatályos pénzmosás elleni törvény szerinti azonosítása elmarad, esetleges kártalanítási esemény bekövetkezte után az azonosításra már nincs lehetőség, és ezért az OBA biztosítása nem vonatkozik rá. Önnek, mint betétesnek érdeke és kötelessége is, hogy mindig jelentse be Bankunknál az adataiban, különösen a lakcímében történő változásokat! Ha valaki a változásokat nem jelenti be, attól még jogosult marad a kártalanításra, azonban az adatok nehezebb feldolgozása, ellenőrzése következtében esetleg később juthat a pénzéhez.

_____________________________________________________________________

Az OBA ingyenes mobil alkalmazása segítségével okostelefonján keresztül is könnyedén és bárhol ellenőrizheti megtakarításai védettségét. Az alkalmazás megmutatja, milyen mértékben védi Ön megtakarítását az OBA, mely pénzintézetek tartoznak a hazai betétbiztosítás rendszerébe, valamint azt is, nagy baj esetén milyen lépésekben és mennyi idő alatt történik az Ön pénzügyi kártalanítása. Az alkalmazás tartalmazza a legfontosabb betétbiztosítással kapcsolatos kérdéseket, segítségével könnyen felveheti a kapcsolatot az OBA munkatársaival, elérheti az OBA honlapját.

 

A fenti tájékoztatás nem teljes körű, bővebb információkért kérjük, tekintse meg az OBA „Iránytű a betétbiztosításhoz” című tájékoztatóját vagy keresse fel az OBA honlapját (www.oba.hu).

 

We use cookies to ensure our visitors have the best browsing experience on our website.
Find out more... I agree