Elektronikus vámfizetési szolgáltatás - EBÜK

 

1. A Szolgáltatás

1.1. A Bank és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) között létrejött megállapodás alapján ügyfeleinknek lehetősége nyílik a Bank jelen Hirdetményben meghatározott elektronikus vámfizetési szolgáltatásának igénybevételére, mely alapján Bankunk automatikusan információt küld az előírt formátumban és adattartalommal rendelkező átutalt vámtételekről – az Elektronikus Banki Üzenetkezelő (EBÜK) rendszeren keresztül – a NAV részére, így nincs szükség papíralapú igazolás benyújtására.
1.2. A NAV az utalás számlán történő terhelését követően rövid időn belül az EBÜK rendszeren keresztül értesül a vámhatóság számára átutalt vámokról, nem közösségi adókról és díjakról. A Bank által küldött információ alapján a NAV a vámfizetést biztosítottnak, az utalást visszavonhatatlannak tekinti, így az adott vámtétel és vámfizetés megfeleltetése után az áru automatikusan kiadhatóvá válik. Ezért a NAV részére elküldött átutalás nem vonható vissza!
1.3. A Szolgáltatás igénybevételének feltételei:

 • A Banknál vezetett forint fizetési számla
 • KDB NetBank vagy KDB PC Kontakt (Electra) szolgáltatás
 • A Szolgáltatásra vonatkozó regisztráció és a vonatkozó Igénybevételi Nyilatkozat (továbbiakban: Nyilatkozat) kitöltése.

 

2. Regisztráció

Ügyfeleink igénybe vehetik a Szolgáltatást, amennyiben bármely fiókunkban regisztrálnak, és a vonatkozó Nyilatkozatot kitöltve és cégszerűen aláírva benyújtják. A regisztráció során szükség van a Számlatulajdonos adószámának és székhelyének/lakcímének egyeztetetésére illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (korábban Vám- és Pénzügyőrség) által adott vámazonosító szám (VPID), valamint a Bankunknál vezetett pénzforgalmi számlaszám(ok) megadására, melyekről a vámtételek utalása fog történni.

Amennyiben a vámkötelezett nem egyezik meg a Számlatulajdonossal - akinek/amelynek a regisztrált számlájáról a jelen Szolgáltatás keretein belül történik az átutalás - a Számlatulajdonosnak a Bank részére meg kell adnia a vámkötelezett nevét, vámazonosító számát, adószámát, székhelyét vagy lakcímét is.

 

3. Vámfizetés

3.1. Bankunk csak azon vámfizetésekre vonatkozóan garantálja a NAV általi lekérdezhetőséget, amely átutalás kedvezményezetti számlaszáma a 8. pontban felsorolt számlaszámok egyike, valamint amelyeknél a vámhatározat-szám (továbbiakban: határozatszám) és a VPID az átutalási megbízás közlemény rovatában a 3.2. pontban leírtak szerinti formátumban került feltüntetésre. A Szolgáltatás igénybe vehető KDB NetBank vagy KDB PC Kontakt (Electra) szolgáltatáson keresztül.
3.2. Bankunk csak az alábbi formátumszabályok szerint képzett közleménnyel ellátott megbízásokról küld értesítést a NAV felé.

Az átutalást KDB NetBankban vagy PC Kontaktban a Belföldi forint átutalás menüpontban lehet megadni, ahol az átutalás Közlemény mezőjét az alábbi felépítés szerint szükséges kitölteni:

 • A közlemény mező a Határozatszámmal kezdődjön HATSZAM: formátumban. A kettőspont után ne szerepeljen szóköz. A Határozatszám hossza folyamatos 14 karakter, csak számokat és az angol ABC betűit tartalmazhatja. A kettőspont után kevesebb, vagy több karakter nem adható meg.
 • A HATSZAM után egy szóközzel elválasztva a VPID azonosítót kell megadni VPID: formátumban. A kettőspont után ne szerepeljen szóköz. A VPID azonosító hossza folyamatos 12 karakter, csak számokat és az angol ABC betűit tartalmazhatja. A kettőspont után kevesebb, vagy több karakter nem adható meg.
 • Az egy határozatszámhoz kapcsolódó utolsó átutaláshoz – ha csak egy átutalás van, akkor ahhoz – tartozó közlemény sor végén a /EBÜK megjegyzést kell feltüntetni. Ez a VPID után egy szóközzel elválasztva szerepeljen.

Példák a közlemény helyes képzésére:

 • Ha egy határozatszámhoz csak egy átutalás kapcsolódik:
  HATSZAM:1234567A000123 VPID:HU0123456789 /EBÜK
 • Ha egy határozatszámhoz több átutalás is kapcsolódik:
  Az átutalásokat ilyen esetben kérjük egy csomagban küldje be. Ez esetben a /EBÜK megjegyzést elengedő a csomagban szereplő utolsó átutalás közleményének végén feltüntetni.
  Példa egy 2 tételes átutalási csomagra:
  1. tétel közleménye: HATSZAM:1234567A000123 VPID:HU0123456789
  2. tétel közleménye: HATSZAM:1234567A000123 VPID:HU0123456789 /EBÜK

 

4. Ügyfelünk hibájából történő téves adatközlés

4.1. Amennyiben Önök hibás NAV számlaszámot, határozatszámot adnak meg Bankunk felé vagy nem a 3.2 pontban meghatározott módon töltik ki a közlemény rovatot, s emiatt Bankunk által a NAV felé elektronikus úton küldött értesítés is téves adatokat tartalmaz, akkor a NAV nem tudja párosítani a tételt és a vámkezelt áruhoz nem juthatnak hozzá.
4.2. Ebben az esetben a kiadás csak akkor történhet meg, ha Önök rendelkezést nyújtanak be a NAV felé az átutalási adatok pontosításáról. Ez történhet személyesen az illetékes vámhivatalban, vámudvaron vagy levélben.
4.3. A Bank nem vállal felelősséget a számlatulajdonos által megadott – akár a számlatulajdonosra, akár más vámkötelezettre vonatkozó – adatok valótlanságából eredő károkért.       
4.4. A Bank nem vállal felelősséget a 4.1 pontban meghatározott, az átutalási megbízás téves kitöltéséből, rögzítéséből eredő károkért. (Ld. Nyilatkozat)

 

5. Díjak és költségek

A Bank által Ügyfelei részére nyújtott, jelen Hirdetményben meghatározott Szolgáltatáshoz kapcsolódó díjakat a „Kondíciós Lista KDB Alap Számlacsomagra vonatkozóan Vállalatok és Egyéb Szervezetek részére” c. dokumentum tartalmazza, amely az ügyféltérben nyomtatott formában és a honlapunkon elektronikusan hozzáférhető. Az átutalás díján felül a Bank az „Igazolás átutalásról a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé” díjat is felszámítja.

 

6. Átutalások átvételi határideje

A Bank a jelen szolgáltatás keretein belül elektronikusan indított belföldi forint átutalási megbízásokat a Kondíciós Listában szereplő átvételi és teljesítési határidők szerint kezeli.

 

7. EBÜK üzenetküldés a NAV felé

A Bank a 3.1. pontnak megfelelő adattartalmú átutalásról annak számlán történő terhelését követően automatikusan elküldi az információt az EBÜK rendszeren keresztül a NAV felé.

 

8. Vámeljáráshoz kapcsolódó számlák

 

Számla száma

Számla elnevezése

10032000-01820203-00000000 NAV Uniós vámbevételek beszedési számla
10032000-01037203-00000000 NAV importtermék általános forgalmi adó bevételi számla
10032000-01037296-00000000 NAV vámhatóság által kezelt környezetvédelmi termékdíj bevételi számla
10032000-01037399-00000000 NAV regisztrációs adó bevételi számla
10032000-01037612-00000000 NAV import jövedéki és energiaadó bevételi számla
10032000-01037375-00000000 NAV energiaadó bevételi számla
10032000-01037306-00000000 NAV üzemanyagok jövedéki adója bevételi számla
10032000-01037313-00000000 NAV egyéb termékek jövedéki adója bevételi számla
10032000-01037344-00000000 NAV dohánygyártmány jövedéki adó bevételi számla
10032000-01037368-00000000 NAV szőlőbor jövedéki adó bevételi számla
10032000-01037351-00000000 NAV dohánygyártmány áfa bevételi számla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We use cookies to ensure our visitors have the best browsing experience on our website.
Find out more... I agree