Hiteltörlesztési moratórium 1.

Utolsó frissítés: 2021.06.10. Módosítások dőlt betűvel jelölve.

Ezúton tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) sz. Kormányrendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott szerződések (továbbiakban: Moratórium1) esetében a Rendelet a hiteltörlesztésre (tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség teljesítésére) mind a lakossági, mind a vállalati ügyfeleink számára 2020. december 31-ig 2021. szeptember 30-ig fizetési haladékot biztosít. Az ezzel kapcsolatos információkat alább foglaljuk össze.

 • A fizetési haladék a 2020. március 18. napján éjfélkor fennálló szerződések alapján folyósított hitel- és kölcsönszerződésekből eredő tőke-, kamat- illetve díjfizetési kötelezettségre a jogszabály erejénél fogva automatikusan vonatkozik, amellyel, ha az adós élni kíván (azaz, ha a moratórium alatt nem kívánja fizetni hitelét/kölcsönét), nincs további teendője. A törlesztő részletek beszedését a Bank a Rendeletnek megfelelően 2020. március 19-én leállította. Amennyiben rendszereink átállításának ideje alatt a moratóriummal érintett tételek, azaz 2020. március 18-át követően lejárt/esedékes törlesztőrészletük mégis beszedésre kerültek, a beszedett összegeket Bankunknál vezetett számlájukon jóváírjuk.
 • Ha Ön korábban állandó átutalási megbízást adott meg a törlesztőrészletek rendezésére, akkor azt Önnek kell visszavonnia, a leállítás nem történik meg automatikusan.
 • A fizetési haladék következtében a zálogszerződésben, kezességi szerződésben vagy óvadéki szerződésben vállalt kötelezettségek alapján, a fizetési moratórium időtartama alatt a zálogkötelezett, kezes vagy óvadékot nyújtó sem kötelezhető arra, hogy helyt álljon az adós tartozásáért, ugyanakkor az ő kötelezettségvállalásuk ideje is meghosszabbodik.
 • A fizetési moratórium nem vonatkozik a 2020. március 18. éjfél előtt felmondott vagy megszűnt kölcsönökre, valamint az ezen időpontot követően folyósított kölcsönökre sem.
 • A fizetési moratórium nem vonatkozik továbbá – azaz változatlanul fennáll a díjfizetési kötelezettség – a hitel- és kölcsönszerződésekhez kapcsolódó vagyonbiztosítás díjára.
 • A fizetési moratórium ellenére Ügyfelünknek lehetősége van valamennyi, a Banknál lévő, vagy csak egyes, általa megjelölt szerződése tekintetében kölcsönét tovább törlesztenie. Ha az adós folytatni szeretné hitelének/kölcsönének szerződés szerinti törlesztését, erről – bizonyos esetekben – tájékoztatnia kell Bankunkat, melynek módjáról lentebb talál részleteket.

Javasoljuk, hogy döntésénél vegye figyelembe a következő tényezőket és fontolja meg az alábbiakat.

 • A fizetési haladékkal érintett szerződéseknek a futamideje legalább a moratórium idejével meghosszabbodik.
 • A moratórium alatt esedékessé váló tartozásokat a moratórium alatt nem kell megfizetni, de az így meg nem fizetett tőketartozás után a Bank kamatot számít fel. A moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot és díjat a moratórium lejártát követően a futamidő alatt, a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt évente egyenlő részletekben kell megfizetni.
 • A moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat és díj összege együttesen ne haladja meg a korábbi hitel/kölcsönszerződése szerinti törlesztőrészletek összegét.
 • A veszélyhelyzet ideje Moratórium1 időszaka alatt lejáró szerződések 2020. december 31-éig meghosszabbításra kerülnek kerültek. E szerződéseknél minimum annyival hosszabbodik a futamidő, amennyi a moratórium beálltakor hátra volt, figyelembe véve az előző mondatban írt szabályt is. Ugyanakkor a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII.22.) Korm. rendeletet módosító 317/2021 (VI.9.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltak szerint a teljesítési kötelezettség 2021. szeptember 30-ig meghosszabbodik.
 • A futamidő hosszabbodás pontos mértéke függ attól, hogy a fizetési moratórium időtartama alatt mekkora kamat és díj tartozás halmozódott fel, így a futamidő pontos mértéke a moratórium végeztét követően lesz meghatározható.
 • Folyószámlahitel esetén a moratórium az alábbi módon értelmezendő:
  • Csak a 2020. március 18-án fennálló kihasznált keretösszeg, illetve annak kamata képezi a moratórium részét. A kihasznált keret összegére a Bank a moratórium ideje alatt a szerződésben meghatározottak szerinti kamatot számítja fel, aminek megfizetésére a moratórium megszűnését követően kerül sor.
  • Amennyiben Ügyfelünk a moratóriumból való kilépést kéri és folyószámlahitelét a teljes hitelkeret összegében szeretné használni és úgy dönt, hogy szerződésből eredő kötelezettségeit változatlanul a szerződésben foglaltak szerint teljesíti, úgy a lentebb felsorolt módokon nyilatkozhat arról, hogy folyószámlahitele tekintetében nem él a fizetési moratóriummal. Ha úgy dönt, hogy folyószámlahitele tekintetében nem él a fizetési moratóriummal, a bankszámlára érkező jóváírások változatlanul automatikusan csökkentik a hitelkeretből igénybe vett kölcsön összegét, továbbá a szerződésből eredő fizetési kötelezettségeivel a Bank automatikusan megterheli a bankszámláját.
  • Amennyiben bankszámlahitelét bármikor teljes összegben visszafizeti, úgy már a későbbiek során már nem élhet a fizetési haladékkal, ugyanis a 2020. március 18-át követően kihasznált keretösszeg új folyósítást jelent, így arra nem kérhető moratórium.
  • A Bank – hogy a moratórium ideje alatt felgyűlt tartozás visszafizetése ne okozzon aránytalan terhet – a moratórium leteltét követően 12 hónapos részletfizetési lehetőséget biztosít az elmaradt tőke, kamat és díj megfizetésére, melyet a Bank egyoldalú szerződésmódosítás keretében nyújt. Amennyiben ügyfelünk ettől az időtartamtól bármely irányba el kíván térni, arról az ügyfél és a Bank közötti egyedi megállapodás megkötése szükséges.
 • Függetlenül attól, hogy az Ügyfél tájékoztatta a Bankot fizetési szándékát illetően amennyiben a moratórium ideje alatt nem áll rendelkezésre az esedékes törlesztőrészlet fedezete, a késedelem jogkövetkezményei nem állnak be, hanem automatikusan a fizetési moratórium szabályai lépnek hatályba az ügylet tekintetében.
 • Késedelmes tartozások kezelése:

Amennyiben Ügyfelünk 2020. március 19. előtt már lejárt tartozással rendelkezett, és a moratórium ideje alatt jelzi fizetési szándékát, akkor a moratórium hatályba lépése előtt lejárt fizetési kötelezettségei is esedékessé válnak egyösszegben a havi törlesztőrészletek összegén felül.

 • Törlesztés folytatása és ismételt szüneteltetése a moratórium időszaka alatt:
  • A törlesztés folytatására vonatkozó nyilatkozattal Ügyfelünk nem veszíti el azt a jogát, hogy a jogszabály által lehetővé tett fizetési moratórium igénybevételét 2020. december 31-éig bármikor kezdeményezze. Ugyanakkor később is dönthet úgy, hogy nincs szüksége fizetési haladékra, kilép abból, és tovább fizeti törlesztőrészleteit. Amennyiben Ügyfelünk már nyilatkozott a törlesztés folytatásáról, és a későbbiekben mégis élni kíván a hiteltörlesztés felfüggesztésével, korábban tett nyilatkozatát a moratórium ideje alatt visszavonhatja.
  • 2020. december 31-ig tehát bármikor folytathatja vagy pedig ismételten leállíthatja törlesztését.
  • Amennyiben a kölcsön törlesztése az ügyfél fizetési számláján keresztül történik – ideértve különösen a folyószámlahitelt – a törlesztés folytatásához vagy ismételt leállításához Ügyfelünknek minden esetben nyilatkozatot kell tennie.
  • Amennyiben ügyfelünk a kölcsöntörlesztését fizetési számlának nem minősülő törlesztési (technikai) számlán keresztül, vagy a Bank főkönyvi számlaszámára történő átutalással vagy készpénzbefizetéssel rendezi, úgy nyilatkozattétel nélkül is bármikor folytathatja vagy leállíthatja törlesztését. Ha nem történik átutalás vagy befizetés, a moratórium automatikusan vonatkozik a kölcsönre. Átutalás vagy befizetés esetén a közleményben kérjük tüntesse fel a kölcsönszerződés számát – mely a havi fizetési értesítő bal felső részén a táblázatos rész felett, illetve a kölcsönszerződés jobb felső sarkában található –, és hogy az utalás/befizetés célja hiteltörlesztés. A főkönyvi/törlesztési számlára történő befizetés vagy átutalás ráutaló magatartásnak minősül, ezesetben befizetését/átutalását úgy értelmezzük, hogy az adott törlesztő részlet vonatkozásában a fizetési moratórium lehetőségével nem kívánt élni.
 • Mi a teendő, ha Ön nem kíván élni a fizetési moratórium által biztosított lehetőséggel vagy újra vissza kíván lépni a moratóriumba?

A jelenlegi rendkívüli járványhelyzetre tekintettel kérjük ügyfeleinket, hogy lehetőség szerint a személyes ügyintézés helyett telefonos és elektronikus csatornáinkon vegyék fel a kapcsolatot Bankunkkal, ahol lehetőséget biztosítunk arra, hogy kezdeményezzék a fizetési moratóriumból történő kilépést, illetve később a fizetési moratóriumba visszalépést is.

Amennyiben Ön lakossági ügyfelünk, a moratóriummal érintett szerződés Adósa megteheti nyilatkozatát elektronikus és telefonos csatornáinkon:

 • amennyiben rendelkezik KDB NetBank hozzáféréssel, szabadformátumú levélben a csatolt word dokumentumban szereplő formanyomtatványt kitöltve és bemásolva vagy
 • KDB Kontakton keresztül (call center) (+36 473 4440 és +36 1 374 9990) hétfőtől-péntekig: 7-20 óráig.

A Bank a nyilatkozat feldolgozását követően a nyilatkozat benyújtási csatornájával megegyező csatornán – telefonon vagy KDB NetBankba küldött üzenet formájában – ad visszajelzést az ügyfél részére.

Amennyiben mégis a személyes ügyintézést választja, a nyilatkozat bankfiókjainkban is megtehető (a nyitva tartásról és a fiókjaink elérhetőségéről aktuális információk a honlapunkon találhatók: https://www.kdbbank.eu/fiokjaink).

 • Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a törlesztés folytatására vagy ismételt leállítására vonatkozó nyilatkozat mindig csak a jövőben esedékessé váló törlesztő részletekre szól, visszamenőleg nem érvényesíthető.
 • A Bank a szokásos havi fizetési értesítőt akkor is megküldi az Ügyfélnek, ha az ügylet moratóriummal érintett. Ez esetben a Bank az értesítőt azzal a céllal küldi, hogy tájékoztassa az Ügyfelet a fizetési moratórium időszaka alatt keletkező, de a moratórium leteltét követően megfizetendő tőke-, kamat- és díjfizetés mértékéről.

 

A fizetési moratórium időszakát megelőzően késedelmessé vált lakossági ügyfelek kezelése

I. A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) felé történő adattovábbítás jogszabályi feltételei:

A Bank azon természetes személy ügyfelek referenciaadatait adja át a KHR-be, akik a kölcsönszerződésben/hitelszerződésben vállalt kötelezettségeiknek az alábbi módon nem tesznek eleget:

 • a lejárt és meg nem fizetett tartozása összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és
 • az ezen összeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint 90 napon keresztül fennállt.
 • Amennyiben több jogviszony (kölcsön/hitelszerződés) áll fenn egyidejűleg, azok figyelembevétele külön-külön történik.
 • Az adatátadás megtörténte előtt 30 nappal a Bank írásbeli tájékoztatást küld az érintett ügyfél részére arról, hogy adatai be fognak kerülni a KHR-be, ha nem tesz eleget a szerződésben foglalt kötelezettségének, azaz nem rendezi mulasztását.

A nyilvántartott személy jogorvoslati lehetőségei:

 • kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történt átadása ellen
 • kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése ellen
 • kérheti a referenciaadat helyesbítését,
 • kérheti a referencia adat törlését,
 • keresetet indíthat: a nyilvántartott személy referenciaadatainak jogellenes átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen.

A jogorvoslat folyamata:

 • A nyilvántartott személy a kifogást az alábbi két intézményhez nyújthatja be:
  • a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz, vagy
  • ahhoz a hitelintézethez, aki a kifogásolt adatot a fenti intézménynek szolgáltatta. A kifogást annak kézhezvételét követő 5 munkanapon belül kell kivizsgálni.
 • A vizsgálat eredményéről a nyilvántartott személyt írásban, legkésőbb a vizsgálat lezárását követő két munkanapon belül írásban kell tájékoztatni.
 • Ha a referenciaadat-szolgáltató a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül köteles a helyesbített vagy törlendő referenciaadatot a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadni. Ez a változást két munkanapon belül köteles átvezetni és a nyilvántartott személyt egyidejűleg értesíteni.
 • Keresetindítás esetén a keresetlevelet a kifogás kivizsgálását lezáró értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül a nyilvántartott személy lakóhelye szerint illetékes járásbírósághoz kell benyújtani. Határidőben előterjesztettnek kell tekinteni a keresetlevelet, ha azt a határidő utolsó napján ajánlott küldeményként postára adták, vagy elektronikus úton az informatikai követelményeknek megfelelően előterjesztették. E határidő elmulasztása miatt igazolásnak van helye. Az eljárásra vonatkozó további szabályokat a KHR tv. (2011. évi CXXII. törvény a központi hitelinformációs rendszerről) 17-19.§ rendelkezései tartalmazzák.

II. A késedelmes tartozás adatátadásának általánosságban vett következményei az ügyfelek vonatkozásában:

A késedelmes tartozás (mulasztás) ténye rögzítésre kerül a KHR tv-ben foglalt feltételek fennállása esetén. Az ott meghatározott időtartam leteltétől számított öt munkanapon belül köteles a referenciaadat-szolgáltató a vonatkozó referenciaadatokat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére írásban átadni.

A késedelmes tartozás tényének KHR-ben való rögzítése azt is eredményezheti, hogy amíg ezen tény szerepel a nyilvántartásban, addig nem, vagy csak nagyon szigorú feltételekkel kaphat újabb hitelt az érintett adós.

Adatkezelés határideje:

A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás

 • a referenciaadatokat az adatátadás időpontjától számított ötödik év végétől kezdődően még további öt évig, azaz tíz évig kezeli, amennyiben a tartozás nem szűnt meg és a törvényi feltételek együttesen fennállnak.
 • Az adatkezelés határidejének lejártát követően az adatokat véglegesen és vissza nem állítható módon törli.
 • A késedelmes tartozás teljesítése esetén, a késedelmes tartozás teljesítésétől számított egy év elteltével törli a késedelemre vonatkozó referenciaadatokat.
 • Haladéktalanul és véglegesen törli a referenciaadatot abban az esetben is, ha a referencia-adatszolgáltató nem állapítható meg, vagy ha tudomására jut, hogy az adat jogellenesen került a KHR-be.

III. A fizetési moratórium kapcsán a késedelmes tartozás kezelése a KDB Bank Európa Zrt. által, és a KHR felé történő adatátadás módosulása, a jogszabályi előírások figyelembevételével és a fizetési moratóriumra tekintettel:

Azon természetes személyek, akik 2020.03.18-án a KHR-ben még nem rögzített késedelemmel rendelkeztek:

 • a fizetési moratórium alatt késedelmük napszáma nem változik, tehát a fizetési moratórium időszaka a késedelmes időtartamba nem számít bele
 •  a KHR törvény 15. § (3) bekezdése szerint 2020.03.18-a előtt esetlegesen megküldött 30 napos értesítés így érvényét vesztette,
 • a fizetési moratórium lejártát követően a késedelmes napok számának nyilvántartása ott folytatódik, ahol 2020.03.18-án befejeződött

Ügyfeleinknek a fizetési moratórium ideje alatt is van lehetőségük a késedelmes tartozásuk önkéntes rendezésére.

Ügyfeleinket 2020.06.30-áig levélben vagy NetBank üzenetben tájékoztatjuk arról, hogy a fentiekben leírtakon kívül mekkora volt a késedelmes tartozásuk összege és az eltelt napok száma a fizetési moratórium kezdő időpontjában illetve arról is, hogy a fizetési moratórium lejártát követően azaz 2020.12.31-e utáni nemteljesítés esetén milyen dátummal történik meg a KHR felé az adattovábbítás (90. nap).

 

Vállalati ügyfeleinket kérjük, keresse kapcsolattartóját!

A fentiektől eltérő lakossági, kisvállalkozói és vállalati hiteltermékekre vonatkozó nyilatkoztatási folyamaton dolgozunk és folyamatosan tájékoztatjuk ügyfeleinket, ezért kérjük, látogassa rendszeresen honlapunkat!

Jelen tájékoztatás a hatályos jogszabályok alapján készült. Amennyiben a moratóriumra szabályok vonatkozásában további jogalkotásra, illetve jogalkotói, hatósági értelmezésre kerül sor, a Bank az itt közölt információkat frissítve tájékoztatja Ügyfeleit.

 

Személyes adatai kezelésével kapcsolatos részletekről tájékoztatást talál a Bank adatkezelési tájékoztatójában, mely honlapukon a következő linken érhető el: https://www.kdbbank.eu/egyeb-tajekoztatok-hirdetmenyek

 

We use cookies to ensure our visitors have the best browsing experience on our website.
Find out more... I agree