MNB Növekedési Hitelprogram

MNB Növekedési Hitelprogram Hajrá   

 

A KDB Bank és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) között kétoldalú keretszerződés jött létre a Növekedési Hitelprogram hajrá (NHP Hajrá) konstrukcióról. Az NHP Hajrá keretében biztosított refinanszírozási forrás által a kis- és középvállalkozások részére kedvező kamatozású forint finanszírozás igénylésére nyílik lehetőség.

Az NHP Hajrá lehetőséget biztosít beruházási hitel, forgóeszközhitel és támogatás előfinanszírozási hitel nyújtására, illetve hitelkiváltás finanszírozására.

A hiteligénylő vállalkozásra vonatkozó feltételek:

 • A hitelt a 2004. évi XXXIV. törvény alapján kis- és középvállalkozásoknak (KKV) minősülő, belföldi székhelyű vállalkozások igényelhetik. A vállalkozásban az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – sem külön-külön, sem együttesen nem haladhatja meg a 25%-ot.
 • A vállalkozásban a nem KKV-nak minősülő, vagy nem magánszemély tulajdonosok (ideértve az állami és önkormányzati tulajdonosokat is) közvetlen és közvetett részesedése a kölcsönszerződés futamideje alatt sem haladhatja meg a 25%-ot.
 • Nem lehet pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény vagy elektronikus pénz kibocsátó vállalkozás.

A kölcsönnel kapcsolatos szabályok:

 • A vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától és e személyek közeli hozzátartozóitól, illetve mindezen személyek akár résztulajdonában, illetve irányítása alatt álló (ide nem értve a legalább 5 fős testületben betöltött tagságot) vállalkozásoktól történő, továbbá cégcsoporton belüli és a cégcsoport kapcsolt vállalkozásai közötti vásárlások, valamint ezen vállalkozásokban történő részesedésszerzések és tőkeemelések nem finanszírozhatók.
 • Korábban megvásárolt eszközök utófinanszírozására a vállalkozás részére történő egyes folyósítások előtt legfeljebb 120 nappal, saját forrásból kifizetett számlák refinanszírozása keretében van lehetőség. 
 • A rendelkezésre tartási időszak alatt lehetőség van egy összegben, illetve több részletben történő folyósításra.

További feltételek hitelcélok szerint:

Beruházási kölcsön

 • A kölcsön immateriális javak és új vagy használt tárgyi eszközök beszerzésére, a már meglévő vagy bérelt, illetve lízingelt (amennyiben a beruházás aktiválásra kerül) eszközök átalakítására, korszerűsítésére és kapacitásuk bővítésére használható. Beruházási kölcsön folyósítható továbbá a 2020. január 1. előtt alapított vállalkozásban történő részesedés szerzése céljából azzal, hogy nyilvánosan működő részvénytársaságokban (nyrt.) való részesedésszerzés esetén, annak legalább 10 százalékot elérő tulajdoni hányadot kell eredményeznie.
 • A vállalkozás által előállított, számlákkal nem igazolható beruházási (rész)tevékenység nem finanszírozható.
 • Üdülőként, illetve lakóingatlanként nyilvántartott ingatlan megszerzésének, építésének, bővítésének, felújításának vagy átalakításának finanszírozására csak szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatása mellett van lehetőség, ha a vállalkozás szálloda, panzió, kemping, üdülőháztelep, illetve közösségi szálláshely üzemeltetését végzi vagy fogja végezni ebben az épületben.
 • Lakóingatlanként nyilvántartott épület tulajdonjogának megszerzésére vagy építésére csak az alábbi esetekben folyósítható beruházási kölcsön:

- ha a lakóingatlan hasznosítása tartósan és kizárólagosan üzleti célúra változik (ez az ingatlan-nyilvántartásban legalább széljegyként bejegyzésre kerül).

- 10 lakásból álló lakóingatlan építésére vagy új építésű ingatlanban legalább 10 lakás megvásárlására (ha a megvásárlandó ingatlanok egy társasházban, illetve lakásszövetkezetben találhatók, de különböző helyrajzi számon vannak bejegyezve az ingatlannyilvántartásban), amennyiben azt a vállalkozás kizárólag magánszemélyek saját részére történő, hosszú távú (legalább 30 napra történő) bérbeadás formájában hasznosítja üzletszerűen úgy, hogy tevékenységi körei között szerepel a saját tulajdonú vagy bérelt ingatlan bérbeadására, üzemeltetésére vonatkozó tevékenység.

 • Csak olyan eszköz vásárolható, amely a vállalkozás üzleti tevékenységét szolgálja (pl. ingatlan beruházás esetén az ingatlan futamidő alatt nem minősíthető át lakó- illetve üdülőingatlanná). Beépítetlen telek vásárlása kizárólag a saját üzleti tevékenység végzéséhez szükséges felépítmény (építésiengedély-köteles épület) létrehozása céljából finanszírozható, amennyiben a vállalkozás a kölcsön első folyósításától számított három éven belül a teljes projektet (az üzleti célú felépítmény létrehozását is) befejezi, és a használatba vételi engedélyt KDB Banknak bemutatja.
 • A beruházással érintett eszköz nem adható bérbe, az alábbi kivételekkel:

- ha a vállalkozás tevékenységei közt már a szerződéskötés időpontjában szerepel a bérbeadásnak megfelelő TEÁOR kódú tevékenység, és ennek keretében üzletszerűen adja bérbe a kölcsönből megvásárolt eszközt;

- ha a beruházás tárgyát képező eszköz cégcsoporton belül kerül bérbeadásra vagy üzemeltetésre történő átadásra azzal, hogy a csoporton belüli bérbevevő vagy üzemeltető kizárólag a fenti bekezdésben foglalt tevékenysége keretében adhatja tovább harmadik (csoporton kívüli) személynek a vásárolt eszköz használatának jogát. Csoporton belüli bérbeadás nem engedélyezett, amennyiben a bérbevevő saját maga nem valósíthatná meg ugyanezt a beruházást az NHP Hajrá keretén belül, annak feltételrendszerére tekintettel.

 • Személygépkocsi beszerzése kizárólag abban az esetben finanszírozható, ha a vállalkozás főtevékenysége 2020. január 1-től folyamatosan személyszállítás.

Forgóeszköz finanszírozás

 • Az NHP Hajrá keretében folyósított forgóeszközhitel összege nem haladhatja meg a vállalkozás készletállományának, nem lejárt, valamint legfeljebb 30 napja lejárt vevőköveteléseinek és személyi jellegű ráfordításainak együttes összegét. Ezt a feltételt első alkalommal a hitelfelvételkor vizsgálja meg a KDB Bank, majd a futamidő alatt évente felülvizsgálatra kerül. Amennyiben a felülvizsgálat során a fenti feltétel nem teljesül, annak teljesüléséig az NHP Hajrá keretében nyújtott forgóeszközhitel előtörlesztendő a felülvizsgálat napját követő 30 napon belül.
 • A forgóeszközhitel törlesztésre kerülő része(i) újra igénybe vehetők a hitel futamideje alatt.

Támogatás előfinanszírozására nyújtott kölcsön

 • hazai központi költségvetési forrásból és Európai Uniós forrásból, az Európai Uniós Támogatási programok keretében kapott, vissza nem térítendő támogatás előfinanszírozására vehető igénybe.
 • Olyan támogatás előfinanszírozására van lehetőség, amelyet a vállalkozás már elnyert, illetve normatív támogatás esetén azokra, amelyre a vállalkozás jogosult, és a támogatás még nem került kifizetésre. 
 • A támogatás folyósításakor a támogatás előfinanszírozására nyújtott kölcsönösszeg visszafizetése egy összegben esedékessé válik.

Hitelkiváltás

 • Belföldi hitelintézettel vagy pénzügyi vállalkozással, legkésőbb 2020. március 31-ig megkötött szerződés keretében forintban vagy devizában felvett, piaci árazás szerint nyújtott beruházási kölcsönszerződés alapján, a vállalkozás által felvett kölcsön kiváltására van lehetőség.
 • A finanszírozható összeg nem lehet magasabb, mint a kiváltandó hitel fennálló tartozása.
 • A hitel folyósítása egy részletben történik.
 • Kizárólag olyan célra felvett beruházási hitel váltható ki, amely összhangban van az NHP Hajrá konstrukcióban meghatározott, új beruházási kölcsön céljára, a beruházás tárgyára és annak hasznosítására vonatkozó feltételekkel, valamint az NHP Hajrá egyéb feltételeivel.
 • A hitelkiváltási kölcsön szerződésének lejárata lehet későbbi, mint a kiváltásra kerülő kölcsön lejárata, de legfeljebb kiváltásra kerülő kölcsön szerződéskötésének napjától számított 20 év.
Az NHP Hajrá főbb jellemzői
Finanszírozás típusa Beruházási hitel, forgóeszközhitel, támogatás előfinanszírozási hitel, hitelkiváltás
Finanszírozás pénzneme Forint
Futamideje Maximum 20 év, forgóeszközhitel és támogatás előfinanszírozási hitel esetén maximum 3 év
Maximális hitelösszeg 20 milliárd Ft
Biztosítékok KDB Bank által elfogadott biztosítékok
Kondíciók

Ügyleti kamatláb: maximum 2,5%

Egyéb költségek: ügylet függvényében a kölcsönnel kapcsolatos, harmadik személynek fizetendő költségek (közjegyzői díj, értékbecslés díja, garanciaintézményeknek fizetendő kezességvállalási díj, földhivatali díjak, fedezetmódosítási díj, biztosítási díj, stb.) 

Folyósítás Lehetőség van egy összegben, illetve több részletben történő folyósításra

 

További információk

A fenti tájékoztatás nem teljes körű, amennyiben a finanszírozási termékekkel kapcsolatban további részletek érdeklik, kérjük, írjon nekünk az info@kdbbank.eu címre vagy hívja az 06 1 374 9700-es KDB Kontakt számot.

A hitelprogram további részletei megtalálhatóak az MNB honlapján:

www.mnb.hu

 

We use cookies to ensure our visitors have the best browsing experience on our website.
Find out more... I agree